تصاویر جدید از قائمشهر؛ حضور فوتبالی های مشهور / قبر اولادی آماده شد

تصاویر جدید از قائمشهر؛ حضور فوتبالی های مشهور / قبر اولادی آماده شد

پس از تشییع پیکر مهرداد اولادی و برپایی نماز میت بر او، همه چیز برای تدفین مهاجم پیشین تیم ملی مهیاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر جدید از قائمشهر؛ حضور فوتبالی های مشهور / قبر اولادی آماده شد

پس از تشییع پیکر مهرداد اولادی و برپایی نماز میت بر او، همه چیز برای تدفین مهاجم پیشین تیم ملی مهیاست.