حمله استقلالی ها به رقیب سرخ به خاطر منصوریان + تصاویر

حمله استقلالی ها به رقیب سرخ به خاطر منصوریان + تصاویر

پرسپولیسی ها برای جلد روز دوشنبه شان انتقادی صریح داشتند از علیرضا منصوریان و به او گفته بودند سرش به کار خودش باشد و پایش را از گلیمش درازتر نکند.

ماجرا هم حرف های منصوریان بود درباره سجاد شهباززاده که استقلالی ها برای پیشرفتش، دعای خیرشان را بدرقه راهش می کنند و این طعنه ای بود احتمالا به حواشی جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان.

استقلال جوان هم که خونش از این برخورد به جوش آمده، تیتر اصلی جلد شماره سه شنبه اش به اضافه چند عنوان دیگر را به منصوریان اختصاص داده و نوشته منصوریان خط قرمزشان است! آنها خطاب به روزنامه رقیب گفتند: «هیچ وقت یک استقلالی را تهدید نکن»

احتمالا در تداوم این نوع ادبیات، در روزهای آینده این دو رسانه هواداری، روی جلدشان برای دعوای بعد از زنگ آخر، در یکی از خیابان های تهران، قرار فیکس می کنند!

روزنامه پیروزی چاپ دوشنبه

روزنامه استقلال جوان چاپ سه شنبه

حمله استقلالی ها به رقیب سرخ به خاطر منصوریان + تصاویر

پرسپولیسی ها برای جلد روز دوشنبه شان انتقادی صریح داشتند از علیرضا منصوریان و به او گفته بودند سرش به کار خودش باشد و پایش را از گلیمش درازتر نکند.

ماجرا هم حرف های منصوریان بود درباره سجاد شهباززاده که استقلالی ها برای پیشرفتش، دعای خیرشان را بدرقه راهش می کنند و این طعنه ای بود احتمالا به حواشی جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان.

استقلال جوان هم که خونش از این برخورد به جوش آمده، تیتر اصلی جلد شماره سه شنبه اش به اضافه چند عنوان دیگر را به منصوریان اختصاص داده و نوشته منصوریان خط قرمزشان است! آنها خطاب به روزنامه رقیب گفتند: «هیچ وقت یک استقلالی را تهدید نکن»

احتمالا در تداوم این نوع ادبیات، در روزهای آینده این دو رسانه هواداری، روی جلدشان برای دعوای بعد از زنگ آخر، در یکی از خیابان های تهران، قرار فیکس می کنند!

روزنامه پیروزی چاپ دوشنبه

روزنامه استقلال جوان چاپ سه شنبه