دور طارمی جمع می شوند؛ مهاجم پرسپولیس مهره مار دارد +تصویر

دور طارمی جمع می شوند؛ مهاجم پرسپولیس مهره مار دارد +تصویر

دور طارمی جمع می شوند؛ مهاجم پرسپولیس مهره مار دارد +تصویر

(image)