راه اندازی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

راه اندازی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، به منظور تسهيل دسترسي و استفاده عموم مردم به ويژه پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دستگاه هاي اجرايي از نظرات شوراي نگهبان، و در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري دام عزه مبني بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه كارهايي كه در شوراي نگهبان پيرامون قوانين صورت مي گيرد، پژوهشكده شوراي نگهبان اقدام به راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان کرد.
 
در اين سامانه كليه نظرات شوراي نگهبان از ابتداي تشكيل اين نهاد مقدس در سال ۱۳۵۹ تاكنون به صورت به روز وجود داشته و به محض صدور نظري جديد از سوي شوراي نگهبان، اين نظرات در سامانه قرار مي‌گيرد.
 
اين نظرات شامل نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، نظرات مربوط به مصوبات مجلس، نظرات مربوط به اساسنامه‌هاي دولتي، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري، نظرات در پاسخ به استعلام اشخاص، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام شرعي و تذكرات شوراي نگهبان مي‌گردد.
 
در اين سامانه، هر يك از نظرات شوراي نگهبان در قالب يك پرونده تنظيم شده است و در هر پرونده، مستندات كامل مربوط به آن پرونده از ابتداي طرح موضوع تا نهايي شدن آن قرار داده شده است، تا مراجعه كننده به سامانه براي استفاده از نظرات نياز به مراجعه به ساير بانك هاي اطلاعاتي نداشته باشد. به عنوان مثال در نظرات مربوط به مصوبات مجلس، سير كامل پرونده شامل طرح يا لايحه اوليه، مصوبه اوليه مجلس، نظر شوراي نگهبان، مصوبات اصلاحي و نظرات بعدي شوراي نگهبان، نامه نگاري هاي مهم بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر نهايي شوراي نگهبان، ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبه مجمع و در نهايت متن نهايي و ابلاغ شده قانون وجود دارد.
 
به علاوه، كليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي كه نهادهاي مشورتي شوراي نگهبان محسوب مي شوند جهت استفاده بيشتر دركنار هر يك از نظرات شوراي نگهبان قرار گرفته اند. همچنين نظرات استدلالي شوراي نگهبان كه بيانگر استدلال اعضاي شورا در موافقت يا مخالفت با موضوع مصوبه است، در صورت وجود در هر پرونده قابل دسترسي است.
 
جهت استفاده بيشتر پژوهشگران از اين نظرات، علاوه بر تصوير نظرات شوراي نگهبان، متن نظرات نيز در اين سامانه قرار داده شده است.
 
ويژگي ديگر اين سامانه امكان جستجو در نظرات شوراي نگهبان و دسترسي به نظرات از اين طريق است. كاربران مي توانند با جستجو در تاريخ نظرات شوراي نگهبان، عنوان نظر، موضوع نظر، نتيجه نظر، شماره نظر و نيز متن نظرات، مورد جستجوي خود را پيدا كنند. به علاوه، در بخش «مستند قانون اساسي» امكان پيدا كردن نظراتي كه شوراي نگهبان با استناد به هر يك از اصول قانون اساسي صادر كرده است وجود دارد.
 
در بخش هاي ديگر اين سامانه كليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي به صورت دو بانك جداگانه با قابليت جستجو قرار داده شده است. همچنين كليه نظرات استدلالي شوراي نگهبان نيز به صورت بانك جداگانه با قابليت جستجو طراحي شده است. به زودي مشروح مذاكرات شوراي نگهبان نيز به صورت بانك جداگانه در اين سامانه قرار خواهد گرفت.
 
دسترسي به اين سامانه از طريق مراجعه به تارنماي پژوهشكده http://www.shora-rc.ir و يا مراجعه به آدرس مستقيم http://nazarat.shora-rc.ir امكانپذير است.

راه اندازی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، به منظور تسهيل دسترسي و استفاده عموم مردم به ويژه پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دستگاه هاي اجرايي از نظرات شوراي نگهبان، و در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري دام عزه مبني بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه كارهايي كه در شوراي نگهبان پيرامون قوانين صورت مي گيرد، پژوهشكده شوراي نگهبان اقدام به راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان کرد.
 
در اين سامانه كليه نظرات شوراي نگهبان از ابتداي تشكيل اين نهاد مقدس در سال ۱۳۵۹ تاكنون به صورت به روز وجود داشته و به محض صدور نظري جديد از سوي شوراي نگهبان، اين نظرات در سامانه قرار مي‌گيرد.
 
اين نظرات شامل نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، نظرات مربوط به مصوبات مجلس، نظرات مربوط به اساسنامه‌هاي دولتي، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري، نظرات در پاسخ به استعلام اشخاص، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام شرعي و تذكرات شوراي نگهبان مي‌گردد.
 
در اين سامانه، هر يك از نظرات شوراي نگهبان در قالب يك پرونده تنظيم شده است و در هر پرونده، مستندات كامل مربوط به آن پرونده از ابتداي طرح موضوع تا نهايي شدن آن قرار داده شده است، تا مراجعه كننده به سامانه براي استفاده از نظرات نياز به مراجعه به ساير بانك هاي اطلاعاتي نداشته باشد. به عنوان مثال در نظرات مربوط به مصوبات مجلس، سير كامل پرونده شامل طرح يا لايحه اوليه، مصوبه اوليه مجلس، نظر شوراي نگهبان، مصوبات اصلاحي و نظرات بعدي شوراي نگهبان، نامه نگاري هاي مهم بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر نهايي شوراي نگهبان، ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبه مجمع و در نهايت متن نهايي و ابلاغ شده قانون وجود دارد.
 
به علاوه، كليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي كه نهادهاي مشورتي شوراي نگهبان محسوب مي شوند جهت استفاده بيشتر دركنار هر يك از نظرات شوراي نگهبان قرار گرفته اند. همچنين نظرات استدلالي شوراي نگهبان كه بيانگر استدلال اعضاي شورا در موافقت يا مخالفت با موضوع مصوبه است، در صورت وجود در هر پرونده قابل دسترسي است.
 
جهت استفاده بيشتر پژوهشگران از اين نظرات، علاوه بر تصوير نظرات شوراي نگهبان، متن نظرات نيز در اين سامانه قرار داده شده است.
 
ويژگي ديگر اين سامانه امكان جستجو در نظرات شوراي نگهبان و دسترسي به نظرات از اين طريق است. كاربران مي توانند با جستجو در تاريخ نظرات شوراي نگهبان، عنوان نظر، موضوع نظر، نتيجه نظر، شماره نظر و نيز متن نظرات، مورد جستجوي خود را پيدا كنند. به علاوه، در بخش «مستند قانون اساسي» امكان پيدا كردن نظراتي كه شوراي نگهبان با استناد به هر يك از اصول قانون اساسي صادر كرده است وجود دارد.
 
در بخش هاي ديگر اين سامانه كليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي به صورت دو بانك جداگانه با قابليت جستجو قرار داده شده است. همچنين كليه نظرات استدلالي شوراي نگهبان نيز به صورت بانك جداگانه با قابليت جستجو طراحي شده است. به زودي مشروح مذاكرات شوراي نگهبان نيز به صورت بانك جداگانه در اين سامانه قرار خواهد گرفت.
 
دسترسي به اين سامانه از طريق مراجعه به تارنماي پژوهشكده http://www.shora-rc.ir و يا مراجعه به آدرس مستقيم http://nazarat.shora-rc.ir امكانپذير است.

راه اندازی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

خرید بک لینک