زراعتی مدیرعامل بانک صادرات شد

زراعتی مدیرعامل بانک صادرات شد

به گزارش ، در جلسه اعضای هیات مدیره بانک بانک صادرات ایران، سیاوش زراعتی به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد.

در پیشینه و کارنامه مدیریتی مدیر عامل جدید این بانک مواردی همچون مدیریت امور مختلف در بانک‌های ملت، پارسیان، عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید(مهر امام رضاع) با حکم رئیس جمهور، عضو هیات مدیره بانک تجارت، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، مشاور امور بانکی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دیده می شود.

اسماعیل لله گانی پیش از این مدیرعامل بانک صادرات بود.

زراعتی مدیرعامل بانک صادرات شد

به گزارش ، در جلسه اعضای هیات مدیره بانک بانک صادرات ایران، سیاوش زراعتی به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد.

در پیشینه و کارنامه مدیریتی مدیر عامل جدید این بانک مواردی همچون مدیریت امور مختلف در بانک‌های ملت، پارسیان، عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید(مهر امام رضاع) با حکم رئیس جمهور، عضو هیات مدیره بانک تجارت، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، مشاور امور بانکی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دیده می شود.

اسماعیل لله گانی پیش از این مدیرعامل بانک صادرات بود.