سلفی سیزده بدری سید دوست داشتنی والیبال در کنار مادر و خانواده

سلفی سیزده بدری سید دوست داشتنی والیبال در کنار مادر و خانواده

سید محمد موسوی که این روزها به همراه سایر ملی پوشان والیبال سخت مشغول تمرینات آماده سازی برای حضور مقتدارنه در رقابت های انتخابی المپیک است، روز گذشته در تعطیلی موقت تمرینات، در کنار خانواده به دل طبیعت زد.

 

سید محمد موسوی

سلفی سیزده بدری سید دوست داشتنی والیبال در کنار مادر و خانواده

سید محمد موسوی که این روزها به همراه سایر ملی پوشان والیبال سخت مشغول تمرینات آماده سازی برای حضور مقتدارنه در رقابت های انتخابی المپیک است، روز گذشته در تعطیلی موقت تمرینات، در کنار خانواده به دل طبیعت زد.

 

سید محمد موسوی