شرکای تجاری ایران تغییر کردند

شرکای تجاری ایران تغییر کردند

به گزارش جهان به نقل از میزان، براساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری چین اولین صادرکننده کالا به ایران بود و 515 هزار و 847 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 175 میلیون دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات از چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 26.77 درصد و از نظر ارزشی 20.10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش امارات متحده عربی دومین صادر کننده کالا به ایران در مدت یاد شده بود و 978 هزار و 535 تن کالا به ارزش یک میلیارد دلار از این کشور به ایران صادر شد .این میزان واردات از امارات متحده عربی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 24.71 درصد و از نظر ارزشی 38.95 درصد کاهش را نشان می دهد.

نکته قابل توجه در آمار واردات کالا این است که فدراسیون روسیه در رتبه سوم صادرکنندگان کالا قرار گرفت و 126 هزار و 248 تن کالا به ارزش 419 میلیون و 510 هزار دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات از روسیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 32.81 درصد کاهش و از نظر ارزشی 494.35 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید ترکیه از دیگر صادرکنندگان کالا به ایران بود و 269هزار و 165 تن کالا به ارزش 395 میلیون و 560 هزار دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 56.31 درصد و از نظر ارزشی 22.75 درصد کاهش را نشان می دهد.

جمهوری کره در رتبه بعدی صادرکنندگان کالا به ایران قرارگرفت و 174 هزار و 981 تن کالا به ارزش 346 میلیون و 531 هزار دلار ازاین کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 38.79 درصد و از نظر ارزشی 39.68 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید آلمان، هند، سوئیس، هلند، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، مالزی، سنگاپور، اسپانیا، تایوان، ایالات متحده آمریکا، برزیل، سوئد و پاکستان از کشورهای عمده طرف معاملات واردات در دو ماهه نخست سال جاری هستند.

شرکای تجاری ایران تغییر کردند

به گزارش جهان به نقل از میزان، براساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری چین اولین صادرکننده کالا به ایران بود و 515 هزار و 847 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 175 میلیون دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات از چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 26.77 درصد و از نظر ارزشی 20.10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش امارات متحده عربی دومین صادر کننده کالا به ایران در مدت یاد شده بود و 978 هزار و 535 تن کالا به ارزش یک میلیارد دلار از این کشور به ایران صادر شد .این میزان واردات از امارات متحده عربی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 24.71 درصد و از نظر ارزشی 38.95 درصد کاهش را نشان می دهد.

نکته قابل توجه در آمار واردات کالا این است که فدراسیون روسیه در رتبه سوم صادرکنندگان کالا قرار گرفت و 126 هزار و 248 تن کالا به ارزش 419 میلیون و 510 هزار دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات از روسیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 32.81 درصد کاهش و از نظر ارزشی 494.35 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید ترکیه از دیگر صادرکنندگان کالا به ایران بود و 269هزار و 165 تن کالا به ارزش 395 میلیون و 560 هزار دلار از این کشور به ایران صادر شد.این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 56.31 درصد و از نظر ارزشی 22.75 درصد کاهش را نشان می دهد.

جمهوری کره در رتبه بعدی صادرکنندگان کالا به ایران قرارگرفت و 174 هزار و 981 تن کالا به ارزش 346 میلیون و 531 هزار دلار ازاین کشور به ایران صادر شد.این میزان واردات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 38.79 درصد و از نظر ارزشی 39.68 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید آلمان، هند، سوئیس، هلند، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، مالزی، سنگاپور، اسپانیا، تایوان، ایالات متحده آمریکا، برزیل، سوئد و پاکستان از کشورهای عمده طرف معاملات واردات در دو ماهه نخست سال جاری هستند.

شرکای تجاری ایران تغییر کردند

خبرگزاری اصفحان