نجفی هنگام وقوع زلزله کجابود/مقایسه نجفی و قالیباف

نجفی هنگام وقوع زلزله کجابود/مقایسه نجفی و قالیباف

دریافت.mp4

نجفی هنگام وقوع زلزله کجابود/مقایسه نجفی و قالیباف

دریافت.mp4

نجفی هنگام وقوع زلزله کجابود/مقایسه نجفی و قالیباف