ورود استقلال به مذاکره با یک بمب جدید

ورود استقلال به مذاکره با یک بمب جدید

باشگاه استقلال خواهان جذب مسعود شجاعی شد. این باشگاه مذاکرات رسمی خود را با شجاعی آغاز کرده تا در صورت توافقات نهایی این بازیکن به عضویت آبی های پایتخت در آید.

گفته می شود علیرضا منصوریان در نظر دارد تا با جذب شجاعی که سابقه بازی در جناح چپ را نیز داراست او را به تیم فوتبال استقلال آورده و از تجارب این بازیکن ملی پوش استفاده نماید.

ورود استقلال به مذاکره با یک بمب جدید

باشگاه استقلال خواهان جذب مسعود شجاعی شد. این باشگاه مذاکرات رسمی خود را با شجاعی آغاز کرده تا در صورت توافقات نهایی این بازیکن به عضویت آبی های پایتخت در آید.

گفته می شود علیرضا منصوریان در نظر دارد تا با جذب شجاعی که سابقه بازی در جناح چپ را نیز داراست او را به تیم فوتبال استقلال آورده و از تجارب این بازیکن ملی پوش استفاده نماید.