پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر

پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر

 

نمایی از معبد تاریخی “بل” پیش از حمله داعش
معبد تاریخی “بعل شامین” پس از انفجار به دست داعش در سال ۲۰۱۵
ویرانه های معبد “بل” پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
مجسمه یونانی در موزه “پالمیرا” پیش از حمله داعش به این مکان تاریخی
موزه پالمیرا پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
طاق نصرت مجموعه تاریخی پالمیرا پیش از حمله داعش
طاق نصرت مجموعه تاریخی پالمیرا پس از آزادسازی به دست ارتش سوریه
نمای هوایی از ویرانی ارگ “فخر الدین مانی”پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
ویرانی دیوار ارگ تاریخی “فخرالدین مانی” پس از فرار داعش
ویرانی های های “دره معابد” در غرب پالمیرا پس از حمله داعش
ویرانی معبد “بعل شمین” پس از تخریب آن به دست داعش
ستون های “تتراتیلون” در پالمیرا پیش از حمله داعش
ستون های “تتراتیلون” پس از آزادسازی پالمیرا
بقایای ستون های “تتراتیلون”پس از فرار داعش
“آمفی تئاتر رومی” که در زمان اشغال داعش به عنوان مکانی برای اعدام ها در نظر گرفته شده بود و به همین خاطر دستنخورده باقی مانده است.
نمایی از سازه “آمفی تئاتر رومی” پس از فرار داعش
یکی از آثارتاریخی غارت یا نابود شده در موزه پالمیرا
ویرانی های شهر تاریخی پالمیرا پس از حمله داعش
ویرانی های معبد “بل” و نوشته “ما می مانیم” بر روی یکی از سنگ ها پس از آزادسازی آن به دست ارتش سوریه
ارتش سوریه پس از آزادسازی معبد “بل” از دست نیروهای داعش
آثارتاریخی غارت شده از موزه تاریخی پالمیرا
نوشته داعش برو روی بقایای معبد “بل”: “تیرانداز ممنون مگر با اجازه امیر”.
بقایای پالمیرا پس از آزادسازی از دست داعش
آسیب های داعش به طاق تاریخی پالمیرا
نیروهای ارتش سوریه پس از آزادسازی پالمیرا

پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر

 

نمایی از معبد تاریخی “بل” پیش از حمله داعش
معبد تاریخی “بعل شامین” پس از انفجار به دست داعش در سال ۲۰۱۵
ویرانه های معبد “بل” پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
مجسمه یونانی در موزه “پالمیرا” پیش از حمله داعش به این مکان تاریخی
موزه پالمیرا پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
طاق نصرت مجموعه تاریخی پالمیرا پیش از حمله داعش
طاق نصرت مجموعه تاریخی پالمیرا پس از آزادسازی به دست ارتش سوریه
نمای هوایی از ویرانی ارگ “فخر الدین مانی”پس از آزادسازی به دست نیروهای ارتش سوریه
ویرانی دیوار ارگ تاریخی “فخرالدین مانی” پس از فرار داعش
ویرانی های های “دره معابد” در غرب پالمیرا پس از حمله داعش
ویرانی معبد “بعل شمین” پس از تخریب آن به دست داعش
ستون های “تتراتیلون” در پالمیرا پیش از حمله داعش
ستون های “تتراتیلون” پس از آزادسازی پالمیرا
بقایای ستون های “تتراتیلون”پس از فرار داعش
“آمفی تئاتر رومی” که در زمان اشغال داعش به عنوان مکانی برای اعدام ها در نظر گرفته شده بود و به همین خاطر دستنخورده باقی مانده است.
نمایی از سازه “آمفی تئاتر رومی” پس از فرار داعش
یکی از آثارتاریخی غارت یا نابود شده در موزه پالمیرا
ویرانی های شهر تاریخی پالمیرا پس از حمله داعش
ویرانی های معبد “بل” و نوشته “ما می مانیم” بر روی یکی از سنگ ها پس از آزادسازی آن به دست ارتش سوریه
ارتش سوریه پس از آزادسازی معبد “بل” از دست نیروهای داعش
آثارتاریخی غارت شده از موزه تاریخی پالمیرا
نوشته داعش برو روی بقایای معبد “بل”: “تیرانداز ممنون مگر با اجازه امیر”.
بقایای پالمیرا پس از آزادسازی از دست داعش
آسیب های داعش به طاق تاریخی پالمیرا
نیروهای ارتش سوریه پس از آزادسازی پالمیرا