گفت و شنود/ چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟

گفت و شنود/ چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟

به گزارش جهان نیوز، «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت: «موگرینی» در حالی به مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دعوت شده است که در آستانه سفر به کشورمان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کرده بود.
گفتم: پس چرا او را دعوت کرده‌اند؟ آیا دعوت از او، وادادگی در مقابل غرب و تحقیر ملت نیست؟
گفت: ای عوام!  کجا بودی که ببینی یک عده از نمایندگان مجلس برای اینکه با همین خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرند چه سر‌و‌دستی می‌شکستند؟!
گفتم: مگر وظیفه این نمایندگان و رسالت دولت، دفاع از منافع ملی نیست؟
گفت: مثل اینکه هنوز متوجه نشده‌اند که این پست‌ها و مسئولیت‌ها برای چه در اختیار آنها گذارده شده است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!  از شخصی پرسیدند، چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟ فکری کرد و گفت؛ برای اینکه اگر غذائی خواستی که با محل نشستن تو در کنار سفره فاصله داشت، با چنگال به پای بغل‌دستی بزنی و از او بخواهی ظرف غذای مورد نظر را جلو بیاورد!

گفت و شنود/ چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟

به گزارش جهان نیوز، «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت: «موگرینی» در حالی به مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دعوت شده است که در آستانه سفر به کشورمان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کرده بود.
گفتم: پس چرا او را دعوت کرده‌اند؟ آیا دعوت از او، وادادگی در مقابل غرب و تحقیر ملت نیست؟
گفت: ای عوام!  کجا بودی که ببینی یک عده از نمایندگان مجلس برای اینکه با همین خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرند چه سر‌و‌دستی می‌شکستند؟!
گفتم: مگر وظیفه این نمایندگان و رسالت دولت، دفاع از منافع ملی نیست؟
گفت: مثل اینکه هنوز متوجه نشده‌اند که این پست‌ها و مسئولیت‌ها برای چه در اختیار آنها گذارده شده است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!  از شخصی پرسیدند، چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟ فکری کرد و گفت؛ برای اینکه اگر غذائی خواستی که با محل نشستن تو در کنار سفره فاصله داشت، با چنگال به پای بغل‌دستی بزنی و از او بخواهی ظرف غذای مورد نظر را جلو بیاورد!

گفت و شنود/ چنگال را برای چه سر سفره می‌گذارند؟