یک پرسپولیسی تمرین استقلال را به هم ریخت! + تصویر

یک پرسپولیسی تمرین استقلال را به هم ریخت! + تصویر

در تمرین امروز استقلال دریکی از پشت بام های مجاور کمپ یکی از هواداران پرسپولیس با انداختن پرچم پرسپولیس روی پشت بام خانه اش سکوهای کمپ را به التهاب فرو برد هواداران به محض دیدن این صحنه به شدت علیه پرسپولیس شعار دادند او دقایقی این حرکت را از مجاورت کمپ انجام داد.

یک پرسپولیسی تمرین استقلال را به هم ریخت! + تصویر

در تمرین امروز استقلال دریکی از پشت بام های مجاور کمپ یکی از هواداران پرسپولیس با انداختن پرچم پرسپولیس روی پشت بام خانه اش سکوهای کمپ را به التهاب فرو برد هواداران به محض دیدن این صحنه به شدت علیه پرسپولیس شعار دادند او دقایقی این حرکت را از مجاورت کمپ انجام داد.