header

اس ام اس عشقولانه جدید


چند اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عشقولانه جدید

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ، دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره ، پس هر وقت آسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ ، فقط اوج بگیر .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ دلی بی بهانه نمیتپد ، نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بهترین ها همیشه میمانند ، شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت / بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی .