header

طنز/ هرکی زن و کار میخواد به من رای بده!


توی یک منصب دندانگیری/ هر که تبلیغ کند، جا بکنم/ هر که زن خواست بیاید فی الفور/ حل این مساله فردا بکنم/ جوی ها را همگی رود کنم/ رودها را همه دریا بکنم…