header

(تصاویر) زنانی که اسمشان لرزه بر تن مردان می انداخت


تهم رئیش

تهم رئیش:

او در ۵۳۰ قبل از میلاد پادشاه ماساگت ها بود، قومی که در شرق قلمروی پارس زندگی می کردند، نام این ملکه همواره با وحشت آورده می شده زیرا به نظر می رسد که چنان در استراتژی جنگی پیشرو بوده است که شکست ناپذیر به نظر می آمده، البته مقداری از ترسی که بوده به خاطر خونخوار و وحشی بودن او نیز بوده است. نکته ی جالب در این جاست که گفته می شود کوروش کبیر برای سرکوب شورش این قوم لشگرکشی می کند و در همان جنگ کشته می شود.

zenobia_of_palmyra

زنوبیا:

زنوبیا یا بانوی شورشی سوری همسر دوم اودیناتوس شاه پالمیرا بود، اودیناتوس که از حامیان رومیان بود بعدها از هم پیمانی از آنها دست کشید وپادشاهی مستقل خود را بنا نهاد ولی در این بین مرد و فرماندهی شورش به دوش همسرش زنوبیا افتاد. زنوبیا هم در امور جنگی تجربه داشت و هم در امور تجاری و با شناخت موقعیت مناسب هم به رم ضربه ی نظامی وارد کرد و هم باعث شد که از رسیدن منابع به رم جلوگیری شود.

خولة بنت الازور

خولة بنت الازور:

او که در شروع گسترش اسلام در جهان به عنوان پزشک و پرستار لشگریان اسلام را همراهی می کرد، در جنگ های مسلمانان با اروپاییان شاهد اسارت برادرش بود، او بعد از دیدن این صحنه لباس پرستاری خود را به کناری گذاشت و با بستن شالی سبز به دور صورت خود به صورت فیگوری نمادین به مجاهدین راه خدا پیوست و شمشیر به دست وارد میادین نبرد شد. او چنان تاثیری بر دیگر مبارزین گذاشت که کم کم به صورت فرمانده هی برای آنها در آمد و در انتها نیز این روحیه ی ایجاد شده باعث پیروزی آنها شد.

سورا

سورا:

سورا دختر آخرین پادشاه پارت بود که در قرن اول می زیسته، او که دست راست پدرش محسوب می شد تعلیمات نظامی مناسبی دید و قصد داشت اعتبار نام پدرش را گسترش دهد، بعد از آنکه پدرش به دست اردشیر کشته شد او غرق در انتقام شد و شروع به مبارزه برای احیای نام پدرش کرد. تکنیک جنگی او شامل خسته کردن دشمن و بعد از آن زمین گیر کردنشان بود. البته او در همین راه و در یکی از نبردها کشته شد.

پانته آ ارتشبد

پانته آ ارتشبد:

یکی از فرماندهان کوروش کبیر در قرن ششم بود که در کنار شوهرش برای فتح بابل پا به پای کوروش جنگیدند، بعد از فتح بابل او و شوهرش ارتش جاویدان را بنا نهادند که یکی از قابل توجه ترین ارتش ها در زمان خود بود، ۱۰۰۰۰ سرباز همیشه آماده و زبده که هیچ وقت در تعدادشان تغییری ایجاد نمی شد زیرا با مرگ هر کدام سربازی دیگر که در حال آموزش دیدن بود جای او را می گرفت.


اخبار داغ در مرسیا