header

جوان فوتبالیست پس از بیدار شدن از کما اسپانیای صحبت می کند


به گزارش ساعت 24 وی پیش از این اسپانیایی نیاموخته بود و تنها انگلیسی سخن می گفت.هنگامی که از کما به هوش آمده بود انگلیسی از یادش رفته بود و تنها به اسپانیایی می توانست سخن بگوید.وی پس از مدتی به تدریج زبان انگلیسی بیادش آمد و توان سخن گفتن به اسپانیایی را از دست داد.روبن نسوموه شانزده ساله عاشق فوتبال بود و این جادثه هنگام بازی وی به عنوان دروازه بان رخداده است.مربی وی می گوید هنگام بروز حادثه وی بارها توان نفس کشیدن را از دست داده و او نگران بوده که وی جانش را از دست بدهد.اما خوشبختانه به بیمارستان منتقل شد و پس از درمان در حال کما به منزل برده شد  و پس از مدتی بهوش آمد.


اخبار داغ در مرسیا