header

زنبورها آموزش پذیرند


به گزارش ساعت 24 در دانشگاه کوئین ماری لندن به زنبور عسل آموزش دادند تا با کشیدن نخی به پاداش غذا دست یابد و این زنبور چیزی را که فراگرفته بود به زنبور دیگر نیز آموزش داد تا برای به دست آوردن غذا با کشین نخ به غذا دست یابد.این زنبور براساس بررسی ها به 23 زنبور از میان 40 زنبور دیگر این عمل را می آموزد و گروه های دیگر نیز با مشاهده این حرکت زنبور این کار را یاد می گیرند.

در این بررسی زنبور ها به کلونی زنبور های دیگر منتقل می شوند و این کلونی ها نیز از این زنبور یاد می گیرند که کار مشابهی انجام دهند.به این ترتیب برای نخستین بار این که حشرات نیز قابلیت یادگیری و انتقال دانش را دارند مشخص شد.پیش از این در میا دیگرجانوران و پرندگان چنین آزمایشی انجام شده بود و مشخص شده بود که مانند انسان توانایی فراگیری و ا نتقال دانش را دارند.


اخبار داغ در مرسیا