header

کشف علت گُرگرفتگی های شبانه در زنان


 تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا ژنی را شناسایی کرده اند که بر گیرنده مغزی تنظیم کننده ترشح استروژن تاثیر می گذارد.

دکتر کارولین کرندال، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در هیچ یک از مطالعات قبلی بر نحوه ارتباط انواع ژن ها در زنان با گُرگرفتگی تمرکز نشده است، از اینرو این یافته ها بسیار حائز اهمیت هستند.»

وی در ادامه عنوان می کند: «این ارتباطات در بین تمامی زنان با هر نژادی مشابه بود. اگر ما بتوانیم شناسایی بهتری از این گونه های ژنتیکی داشته باشیم می توانیم درمان های جدیدی برای تسکین آنها ارائه کنیم.»    در این مطالعه، محققان کل ژنوم انسای را مورد بررسی قرار دادند تا به ارتباط بین گونه های ژنتیکی و گُرگرفتگی ها و تعریق های شبانه پی ببرند.

آنها اطلاعات ژنتیکی بدست آمده از ۱۷,۶۹۵ زن بعد از یائسگی را که بین ۵۰ تا ۷۹ سال سن داشتند، جمع آوری کردند و میزان گزارش آنها در مورد گُرگرفتگی های شبانه را مدنظر قرار دادند.

بعد از بررسی ۱۱ میلیون گونه ژنی، محققان دریافتند ۱۴ گونه با گُرگرفتگی شبانه مرتبط هستند. هر یک از این گونه ها در بخشی از کروموزوم ۴ قرار داشته که یک گیرنده خاص مغزی را رمزگشایی می کنند و به آن «گیرنده ۳ تاچیکینین» گفته می شود. این گیرنده با رشته های عصبی که تنظیم کننده ترشح استروژن هستند تداخل پیدا می کنند.

مهر


اخبار داغ در مرسیا