header

آتش زدن وسایل آتش بازی قاچاق در پرو


ساعت24-مقامات امنیتی پرو 23 تن مواد آتش بازی قاچاق را آتش زند.این اقدام به دلیل قوانین سختی است که در این کشور اجرا می شود. این قوانین به دلیل حادثه انفجار مواد آتش بازی در این کشور در سال2001 که موجب مرگ 300 نفر شده وضع و اجرا می شود. هیچ کشور آمریکای لاتین چنین قوانین دشواری در این زمینه ندارد.مسئول این اقدام موسسه کنترل سلاح های غیرمجاز پرو بود که در محل غیر مسکونی در لیما انجام شد.


اخبار داغ در مرسیا