header

اتاقی مخفی در هواپیماها که از آن بی‌خبرید


از این رو در اکثر هواپیماهای پهن پیکر اتاقی برای استراحت کادر پرواز در نظر گرفته شده که از دید عموم پنهان است. در این گزارش سری می زنیم به اتاق استراحت در هوایپماهای مختلف.


اخبار داغ در مرسیا