header

اولین تصویر از مزار پورحیدری


شنیده بودیم خاک سرد است اما در این خزان،ظاهرا سرمایش بیش از گذشته است.

ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه آرامش غریبی در خانه جدید منصورخان برقرار است.

خانواده و دوستان رفته اند تا مهیای مراسم شام غریبان شوند و اوست که در کنار همبازیان قدیمی اش،آرمیده است.

سوز سردی در محل بهشت زهرا می وزد.


اخبار داغ در مرسیا