header

بزرگترین سرسره آبی جهان تخریب می شود


به گزارش ساعت 24 چالب توماس شواب ده ساله هنگام استفاده از این سرسره که نامش فروکت است و 51 متر ارتفاع دارد دچار حادثه شد و گردنش شکست و جانش را از دست داد.سرسره آبی در پارکی در کانزاس واقع شده و براساس شکایت خانواده کودک کشته شده یک گروه کارشناس این حادثه را بررسی کردند و حکم به تخریب این سرسره دادند.سخنگوی خانواده کودک می گوید ما هیچ اطالاعی نداشتیم که چه حادثه ای رخداده و او چرا جانش را ازدست داد.ما تنها شکایت کردیم و بررسی هایی که انجام شد به این مسئله منجرشد.

پس از شکاست خانواده کودک کشته شده پارک برای مدت دو روز تعطیل شد و بررسی کارشناسان آغاز گردید.در این سرسره که معادل هفده طبقه ساختمان ارتفاع دارد افراد باید 264 پله را بالا بروند تا به ابتدای سرسره برسند.افرادی که برای استفاده از سرسره اقدام می کنند باید حد اقل یک مترو 37 سانتیمتر ارتفاع قدشان باشد تا از این سرسره بتوانند استفاده کنند.


اخبار داغ در مرسیا