header

ترافیک پایان سال در کالیفرنیا


ساعت24-موسسه خودرو آمریکا گزارش داده که قیمت ارزان بنزین موجب شده که استفاده از خودرو در آمریکا افزایش یابد و تعطیلات روز های پایان سال و آغاز سال جدید شرایط را برای هجوم خودرو ها یه خیابان ها تسهیل کرده است. براساس گزارش این موسسه میزان ترافیک خودرو در آمریکا در روز های اخیر در دهسال گذشته بی سابقه بوده است.


اخبار داغ در مرسیا