header

سقوط مرگبار یک کودک داخل جوی رو باز


عصر دیروز کودکی که در حال بازی در شهرک طالقانی ماهشهر بود،در داخل جوی سقوط کرد. با انتقال کودک به بیمارستان معرفی ماهشهر مشخص شد کودک حدودا سه ساله به علت خفگی جانش را از دست داده است.


والدین این کودک در تحقیقات اولیه مدعی شد جوی های محله روباز بوده و هیچ گونه حفاظی ندارند.

تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

میزان


اخبار داغ در مرسیا