header

واکنش دیه گومارادونا به مرگ فیدل کاسترو


به گزارش ساعت 24 مارادونا از اینکه برخی از مرگ وی شادی می کنند و چشن می گیرند ابراز تاسف کرد و گفت کاسترو فقط برای مردمش جنگید و اینکه برخی از این مسئله ناراحت شدند و خسارت دیدند وی متاسف است ولی اینکه کسی برای مرگ دیگری شادی کنند تاسف بار و منزجر کننده است.


اخبار داغ در مرسیا