header

پیرمردی که دزد را سرنگون کرد


به گزارش ساعت24 پیرمرد در این حادثه به شدت دچار جراحت شد و به بیمارستان منتقل شد.وی که به یک شهروند مشهور تبدیل شده است می گوید بصورت ناخود آگاه عمل کرده و به کمک مال باخته شتافته است.وی افزود پس از برخورد با زمین از هوش رفته و دیگر چیزی نفهمیده است.در حال حاضر حال وی خوب است و دوران نقاهت را می گذراند.


اخبار داغ در مرسیا