اسکان مردم فلوجه در مدرسه الکرمه

اسکان مردم فلوجه در مدرسه الکرمه

اسکان مردم فلوجه در مدرسه الکرمه

اسکان مردم فلوجه در مدرسه الکرمه

روزنامه قانون