خریدهای عجیب منصوریان؛ تعداد مهاجمان استقلال به پنج رسید!

خریدهای عجیب منصوریان؛ تعداد مهاجمان استقلال به پنج رسید!

علیرضا منصوریان قصد دارد پنجمین تیمش را هم جذب کند. آرش افشین با آبی ها به توافق رسیده و به احتمال فراوان قراردادش را به زودی با این تیم امضا می کند، مگر آنکه دکتر ی وضعیت پایش را تائید نکند.

افشین رابطه نزدیکی با بختیار رحمانی دارد و به نوعی این بازیکن نقش مهمی در حضور او در استقلال ایفا می کند.

در صورت جذب این بازیکن، تعداد های استقلال زیاد می شود. علی قربانی، سجاد شهباززاده، جابر انصاری، کاوه رضایی و به احتمال زیاد آرش افشین مهاجم های استقلال را برای فصل جدید تشکیل می دهند.

خیلی ها اعتقاد دارند گرفتن این ۵ ضرورتی برای استقلال ندارد.

خریدهای عجیب منصوریان؛ تعداد مهاجمان استقلال به پنج رسید!

علیرضا منصوریان قصد دارد پنجمین تیمش را هم جذب کند. آرش افشین با آبی ها به توافق رسیده و به احتمال فراوان قراردادش را به زودی با این تیم امضا می کند، مگر آنکه دکتر ی وضعیت پایش را تائید نکند.

افشین رابطه نزدیکی با بختیار رحمانی دارد و به نوعی این بازیکن نقش مهمی در حضور او در استقلال ایفا می کند.

در صورت جذب این بازیکن، تعداد های استقلال زیاد می شود. علی قربانی، سجاد شهباززاده، جابر انصاری، کاوه رضایی و به احتمال زیاد آرش افشین مهاجم های استقلال را برای فصل جدید تشکیل می دهند.

خیلی ها اعتقاد دارند گرفتن این ۵ ضرورتی برای استقلال ندارد.