این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک ریو رسید! + تصاویر

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک ریو رسید! + تصاویر

یسرا ماردینی پناهنده سوری که در ریو حضور دارد توانست در مسابقه ۱۰۰ متر پروانه تا دور نیمه نهایی صعود کند. او و خواهرش توانسته بودند بعد از خراب شدن قایقی با ۲۰ سرنشین در مسیر ترکیه به یونان با شنا کردن و هل دادن قایق آن را به خشکی برسانند و جان ۲۰ نفر را نجات دهند.

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک رسید

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک رسید

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک ریو رسید! + تصاویر

یسرا ماردینی پناهنده سوری که در ریو حضور دارد توانست در مسابقه ۱۰۰ متر پروانه تا دور نیمه نهایی صعود کند. او و خواهرش توانسته بودند بعد از خراب شدن قایقی با ۲۰ سرنشین در مسیر ترکیه به یونان با شنا کردن و هل دادن قایق آن را به خشکی برسانند و جان ۲۰ نفر را نجات دهند.

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک رسید

این دختر پناهجوی سوری به نیمه نهایی المپیک رسید