پای صحبت های تمدن درباره فعالیت های بعد از استانداریش

پای صحبت های تمدن درباره فعالیت های بعد از استانداریش

تمدن گفت: درحال حاضر بازنشسته شده و در دستگاه دولتی شاغل نیستم و همکاری هایی درحوزه گفتمان امام و رهبری و نیزدر دانشکده صداو سیما مشغول به فعالیت هستم. استاندار سابق درخصوص ادامه همکاری با رئیس جمهور سابق عنوان کرد: هنوز هم رابطه ام را با احمدی نژاد حفظ کرده ام و در بسیاری از حوزه ها به ایشان کمک می رسانم.

وی درپایان بیان کرد: میزان حقوق اینجانب در دولت قبل مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۴ تومان دریافت می کردم که مبلغ معقولی به حساب می آید.

منبع: شما نیوز

پای صحبت های تمدن درباره فعالیت های بعد از استانداریش

تمدن گفت: درحال حاضر بازنشسته شده و در دستگاه دولتی شاغل نیستم و همکاری هایی درحوزه گفتمان امام و رهبری و نیزدر دانشکده صداو سیما مشغول به فعالیت هستم. استاندار سابق درخصوص ادامه همکاری با رئیس جمهور سابق عنوان کرد: هنوز هم رابطه ام را با احمدی نژاد حفظ کرده ام و در بسیاری از حوزه ها به ایشان کمک می رسانم.

وی درپایان بیان کرد: میزان حقوق اینجانب در دولت قبل مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۴ تومان دریافت می کردم که مبلغ معقولی به حساب می آید.

منبع: شما نیوز