انزجار از ترامپ در بورلین‌گیم

انزجار از ترامپ در بورلین‌گیم

انزجار از ترامپ در بورلین‌گیم

انزجار از ترامپ در بورلین‌گیم

آپدیت نود 32 کامپیوتر

استخدام

تعریف ناقص علوم انسانی غربی از انسان

تعریف ناقص علوم انسانی غربی از انسان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس، حسن رحیم‌پور ازغدی عصر امروز در نشست «علوم انسانی،کدام رویکرد؟» که در محل مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد اسلامی در علوم انسانی به این معنا نیست که ما تمامی‌ روش‌ها و ارزش‌های علوم موجود را کنار بگذاریم و گزاره‌های جدیدی مطرح کنیم‌ بلکه هدف تکمیل و تصحیح علم است.
 
وی افزود: این تفسیر از رویکرد اسلامی به علوم انسانی که هر گزاره‌ای که تائید علمی دارد یک گزاره سکولار و غیردینی است، تفسیری صحیح و مبتنی بر نگاه معرفت دینی نیست.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه جایگزینی نقل با عقل ملاک علوم انسانی اسلامی نیست گفت: اصول فقه و روش شناسی فقهی مبتنی بر بحث‌های علمی است و تفسیر علوم انسانی اسلامی به جایگزینی نقل با عقل، یک جنگ روانی علیه این دیدگاه است.
 
رحیم‌پور تصریح کرد: هر موضوعی روش خاص خود را دارد همان طور که پرسش تجربی با روش تعقل و فلسفه به جواب نمی‌رسد و نیازمند آزمایش و مشاهده است، پرسش فقهی و نقلی نیز نیارمند مراجعه به سنت و کتاب با استدلال عقلی و نقلی است و این اساس روش شناسی اسلامی است.
 
وی با بیان اینکه موضوع فقه اسلامی کشف احکام الهی و سبک زندگی دینی است خاطرنشان کرد: روش شناسی علوم انسانی موجود پاسخگوی گزاره‌های فقهی نیستند در وافع در روش شناسی علون انسانی اسلامی باید به تمامی روش‌هایی که به کشف، درک و تفسیر درست انسان منجر می‌شود مسلط شد و روش و استدلال عقلی و تجربی پاسخگوی برخی موضوعات است.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: علوم انسانی با رویکرد اسلامی یعنی انسان شناسی براساس وحی، عقل، تجربه، شهود و همه راه‌هایی که برای شناخت انسان وجود دارد در واقع علوم انسانی عقلی، تحربی و شهودی برای شناخت انسان لازم بوده اما کافی نیستند.
 
رحیم‌پور با تاکید بر اینکه علوم انسانی اسلامی از روش برهانی، عقلی و شهودی در ذیل وحی استفاده می‌کند گفت: گزاره‌هایی که با برهان عقلی اثبات می‌شود وارد روش شناسی علوم انسانی اسلامی شده و تمامی این‌ها در کنار هم یک منظومه فکری را برای توصیف انسان و یا توصیه به او تشکیل می‌دهند.
 
وی تصریح کرد: علوم انسانی اسلامی چیزی از علوم انسانی موجود کم ندارد و ما بخشی از علم را به اسم اسلام حذف نمی‌کنیم بلکه نقش مهم وحی را به آن اضافه نمی‌کنیم که سبب گسترش دریچه‌های معرفت و توسعه و تعمیم علم می‌شود.
 
عضو عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه علوم انسانی اسلامی یک برخورد ایدئولوژیک حذفی با علم نیست خاطرنشان کرد: برخی می‌خواهند علوم انسانی اسلامی را سیاسی و ایدئولوژیک کنند در حالی که ایدئولوژی اسلامی، معرفت اسلامی است و معرفت اسلامی معرفت واقعیت است که منحصر به بعد مادی نمی‌شود اما آن را انکار نیز نمی‌کند و دربرمی‌گیرد.
 
رحیم‌پور تصریح کرد: در علوم انسانی اسلامی بخش‌هایی از علم موجود حذف می‌شود که با نگاه توحیدی به انسان سازگار نیست و این در واقع نفی علمی است.
 
وی با بیان اینکه علوم انسانی مبتنی بر متون غربی نوعی تعریف ناقص از انسان را ارائه می‌دهد گفت: گزاره «عقل حاکم بر نفس نمی‌شود» مبنای تمامی مکاتب لیبرال  است و این یک گزاره غلط و پایه‌ای نادرست برای انسان شناسی است.
 
رحیم‌پور با اشاره به اینکه تفاوت در تعریف علم و انسان سبب تغییر در رویکردها نسبت به علوم انسانی می‌شود گفت: انسان، گرگ انسان است اما اگر تربیت نشود و در علوم انسانی اسلامی هدف اصلی بعثت پیامبران تربیت و هدایت انسان‌ها بوده است.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: رجوع به نقل نیز یک رجوع عقلانی است و روش شناسی علوم انسانی اسلامی با روش اخباریون که براساس ظاهر احادیث با انتخابی گزینشی و بدون سندشناسی به تفسیر برخی از آیات و احادیث می‌پردازند، بسیار متقاوت است.
 
وی خاطرنشان کرد: در زمان بروز تعارض میان دو گزاره عقلی و نقلی حق تقدم با گزاره یقینی است و یقینی بودن یک گزاره عقلی به این معنا است که معنای گزاره نقلی آن مفهومی که از ظاهرش استنباط می‌شود نیست و نیاز به تفسیر دارد.

تعریف ناقص علوم انسانی غربی از انسان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس، حسن رحیم‌پور ازغدی عصر امروز در نشست «علوم انسانی،کدام رویکرد؟» که در محل مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد اسلامی در علوم انسانی به این معنا نیست که ما تمامی‌ روش‌ها و ارزش‌های علوم موجود را کنار بگذاریم و گزاره‌های جدیدی مطرح کنیم‌ بلکه هدف تکمیل و تصحیح علم است.
 
وی افزود: این تفسیر از رویکرد اسلامی به علوم انسانی که هر گزاره‌ای که تائید علمی دارد یک گزاره سکولار و غیردینی است، تفسیری صحیح و مبتنی بر نگاه معرفت دینی نیست.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه جایگزینی نقل با عقل ملاک علوم انسانی اسلامی نیست گفت: اصول فقه و روش شناسی فقهی مبتنی بر بحث‌های علمی است و تفسیر علوم انسانی اسلامی به جایگزینی نقل با عقل، یک جنگ روانی علیه این دیدگاه است.
 
رحیم‌پور تصریح کرد: هر موضوعی روش خاص خود را دارد همان طور که پرسش تجربی با روش تعقل و فلسفه به جواب نمی‌رسد و نیازمند آزمایش و مشاهده است، پرسش فقهی و نقلی نیز نیارمند مراجعه به سنت و کتاب با استدلال عقلی و نقلی است و این اساس روش شناسی اسلامی است.
 
وی با بیان اینکه موضوع فقه اسلامی کشف احکام الهی و سبک زندگی دینی است خاطرنشان کرد: روش شناسی علوم انسانی موجود پاسخگوی گزاره‌های فقهی نیستند در وافع در روش شناسی علون انسانی اسلامی باید به تمامی روش‌هایی که به کشف، درک و تفسیر درست انسان منجر می‌شود مسلط شد و روش و استدلال عقلی و تجربی پاسخگوی برخی موضوعات است.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: علوم انسانی با رویکرد اسلامی یعنی انسان شناسی براساس وحی، عقل، تجربه، شهود و همه راه‌هایی که برای شناخت انسان وجود دارد در واقع علوم انسانی عقلی، تحربی و شهودی برای شناخت انسان لازم بوده اما کافی نیستند.
 
رحیم‌پور با تاکید بر اینکه علوم انسانی اسلامی از روش برهانی، عقلی و شهودی در ذیل وحی استفاده می‌کند گفت: گزاره‌هایی که با برهان عقلی اثبات می‌شود وارد روش شناسی علوم انسانی اسلامی شده و تمامی این‌ها در کنار هم یک منظومه فکری را برای توصیف انسان و یا توصیه به او تشکیل می‌دهند.
 
وی تصریح کرد: علوم انسانی اسلامی چیزی از علوم انسانی موجود کم ندارد و ما بخشی از علم را به اسم اسلام حذف نمی‌کنیم بلکه نقش مهم وحی را به آن اضافه نمی‌کنیم که سبب گسترش دریچه‌های معرفت و توسعه و تعمیم علم می‌شود.
 
عضو عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه علوم انسانی اسلامی یک برخورد ایدئولوژیک حذفی با علم نیست خاطرنشان کرد: برخی می‌خواهند علوم انسانی اسلامی را سیاسی و ایدئولوژیک کنند در حالی که ایدئولوژی اسلامی، معرفت اسلامی است و معرفت اسلامی معرفت واقعیت است که منحصر به بعد مادی نمی‌شود اما آن را انکار نیز نمی‌کند و دربرمی‌گیرد.
 
رحیم‌پور تصریح کرد: در علوم انسانی اسلامی بخش‌هایی از علم موجود حذف می‌شود که با نگاه توحیدی به انسان سازگار نیست و این در واقع نفی علمی است.
 
وی با بیان اینکه علوم انسانی مبتنی بر متون غربی نوعی تعریف ناقص از انسان را ارائه می‌دهد گفت: گزاره «عقل حاکم بر نفس نمی‌شود» مبنای تمامی مکاتب لیبرال  است و این یک گزاره غلط و پایه‌ای نادرست برای انسان شناسی است.
 
رحیم‌پور با اشاره به اینکه تفاوت در تعریف علم و انسان سبب تغییر در رویکردها نسبت به علوم انسانی می‌شود گفت: انسان، گرگ انسان است اما اگر تربیت نشود و در علوم انسانی اسلامی هدف اصلی بعثت پیامبران تربیت و هدایت انسان‌ها بوده است.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: رجوع به نقل نیز یک رجوع عقلانی است و روش شناسی علوم انسانی اسلامی با روش اخباریون که براساس ظاهر احادیث با انتخابی گزینشی و بدون سندشناسی به تفسیر برخی از آیات و احادیث می‌پردازند، بسیار متقاوت است.
 
وی خاطرنشان کرد: در زمان بروز تعارض میان دو گزاره عقلی و نقلی حق تقدم با گزاره یقینی است و یقینی بودن یک گزاره عقلی به این معنا است که معنای گزاره نقلی آن مفهومی که از ظاهرش استنباط می‌شود نیست و نیاز به تفسیر دارد.

تعریف ناقص علوم انسانی غربی از انسان

راه حل آپدیت نود 32

خبرگزاری اصفحان

واکنش واشنگتن به حوادث منطقه سبز بغداد

واکنش واشنگتن به حوادث منطقه سبز بغداد

به گزارش جهان به نقل از فارس، وزارت خارجه آمریکا با اشاره به نا‌آرامی‌های امروز شنبه در عراق، از مسئولیت دولت این کشور در قبال تامین امنیت اماکن دیپلماتیک خارجی سخن گفت.
 
امروز اعتراضات طرفداران «مقتدی صدر» در مقابل منطقه سبز بغداد، به شکست دیوار امنیتی و ورود به این منطقه منجر شد.
 
بنا به اعلام منابع خبری، معترضان پس از ورود به منطقه سبز بغداد، وارد پارلمان شدند و دست به تحصن در مقابل دفتر رئیس پارلمان زدند.
 
به گزارش شبکه کردزبان روداو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره تحولات امروز بغداد اعلام کرده است: «دولت عراق در قبال حفاظت از همه اماکن دیپلماتیک مسئولیت دارد».
 
«مارک تونر» همچنین تاکید کرد که «بر اساس کنوانسیون وین، همه اماکن دیپلماتیک مورد حفاظت نیروهای امنیتی کشور میزبان قرار دارند و ما اطمینان کامل داریم که نیروهای امنیتی عراق مسئولیت خود را ایفا خواهند کرد».

واکنش واشنگتن به حوادث منطقه سبز بغداد

به گزارش جهان به نقل از فارس، وزارت خارجه آمریکا با اشاره به نا‌آرامی‌های امروز شنبه در عراق، از مسئولیت دولت این کشور در قبال تامین امنیت اماکن دیپلماتیک خارجی سخن گفت.
 
امروز اعتراضات طرفداران «مقتدی صدر» در مقابل منطقه سبز بغداد، به شکست دیوار امنیتی و ورود به این منطقه منجر شد.
 
بنا به اعلام منابع خبری، معترضان پس از ورود به منطقه سبز بغداد، وارد پارلمان شدند و دست به تحصن در مقابل دفتر رئیس پارلمان زدند.
 
به گزارش شبکه کردزبان روداو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره تحولات امروز بغداد اعلام کرده است: «دولت عراق در قبال حفاظت از همه اماکن دیپلماتیک مسئولیت دارد».
 
«مارک تونر» همچنین تاکید کرد که «بر اساس کنوانسیون وین، همه اماکن دیپلماتیک مورد حفاظت نیروهای امنیتی کشور میزبان قرار دارند و ما اطمینان کامل داریم که نیروهای امنیتی عراق مسئولیت خود را ایفا خواهند کرد».

واکنش واشنگتن به حوادث منطقه سبز بغداد

آپدیت آنلاین نود 32

خبر جدید

سیاستمداران خشن چه غذاهایی می‌خوردند؟

سیاستمداران خشن چه غذاهایی می‌خوردند؟

به گزارش جهان، پایگاه اینترنتی “روسیا الیوم” در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده آورده است: گفته می شود که یکی از این دیکتاتورها آدام خوار بوده است. اکنون به عادات غذایی چند حاکم خشن قرن گذشته توجه کنید:

فرانسیسکو ماسیاس: اولین رییس جمهور گینه استوایی که یک سوم مردم کشورش که عمدتا از فرهیختگان بودند را اعدام یا تبعید کرد.

او چای شاه دانه یا تخم بنگ و ریشه گیاهان توهم زا را بسیار دوست داشت. شایعات زیادی پیرامون وی وجود داشت که جزو آدم خواران بود و در یخچال خانه اش جمجمه انسان نگهداری می کرد.

بابا دوک : حاکم پیشین هائیتی که پزشک و سیاستمدار بود و وعده داد به فقرای کشورش کمک کند اما سی هزار نفر را در زندان یا بر اثر شکنجه تا مرگ به قتل رساند.
یکی از تفریحات وی پس از صرف شام، مشاهده شکنجه برخی زندانیان بود.

کیم جونگ ایل: رهبر کره شمالی از 1994 تا 2011 میلادی، غذای مورد علاقه وی سوپ بال کوسه و سوپ گوشت سگ بود.

دیکتاتوری که آدمخوار بود! + عکسدیکتاتوری که آدمخوار بود! + عکس

آدولف هیتلر: فرمانروای آلمان در سال های 1933 تا 1945 میلادی و بنیانگذار نازیسم. هیتلر گیاه خوار بود چون اعتقاد داشت مصرف گوشت باعث نفخ و یبوست می شود.
هیتلر اواخر عمرش به خوردن پوره سیب زمینی و سوپ عادت کرده بود. همیشه 45 دقیقه قبل از خوردن هر غذا، پیشمرگ هایش آن را می خوردند تا مطمئن شود غذا سمی نیست.

ژوزف استالین : دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پس از مرگ لنین تا سال 1953 که بسیار قسی القلب بود. غذای مورد علاقه وی شیرینی سنتی گرجستان شامل خشکبار با کارامل همراه با عسل بود.

بنیتو موسولینی: فرمانروای ایتالیا در سال های 1922 تا 1943 که از بنیانگذاران فاشیسم بود. وی سالاد های ساده با سیر خرد شده را دوست داشت که جزو غذاهای کم کالری فرانسوی بود، ترجیح می داد غذا را در خانه با همسرش راشل و 5 فرزندش در وقت مشخصی صرف کند، همچنین ترجیح می داد تمام اعضای خانواده قبل از رسیدن وی دور میز غذا جمع شوند.

عیدی امین: سومین رییس جمهور دیکتاتور صفت اوگاندا در سال های 1971 تا 1979 که عادت داشت روزانه 40 پرتقال بخورد، همچنین وقتی در عربستان سعودی در تبعید بود به خوردن مرغ کنتاکی معتاد شده بود. وی همچنین هر نوع عادت غذایی انگلیسی را دوست داشت که مهمترین آن نوشیدن چای بعد از ظهر بود.

پل پوت: سرکرده دیو صفت جنبش خِمرهای سرخ کامبوج که حدود دو میلیون نفر از ملتش را با فعالیت های بسیار سخت یا گرسنگی تا حد مرگ به قتل رساند. غذای مورد علاقه وی، سوپ مار کبرا، میوه تازه و شراب چینی بود، وی در حالی غذاهای رنگین را می خورد که ملتش از فقر و گرسنگی رنج می برد.

نیکلای چائوشسکو، رییس جمهوری رومانی در زمان کمونیسم از سال 1965 تا سال 1989 که این دوره به سیاست سرکوب شهرت داشت.
غذای مورد علاقه وی لازانیای نباتی و سالاد ساده بود. عجیب ترین اخلاق غذایی وی آن بود که غذایی که در مناسبت های رسمی برایش سرو می شد روی زمین می انداخت و لگدکوب می کرد.

منبع:العالم
 

سیاستمداران خشن چه غذاهایی می‌خوردند؟

به گزارش جهان، پایگاه اینترنتی “روسیا الیوم” در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده آورده است: گفته می شود که یکی از این دیکتاتورها آدام خوار بوده است. اکنون به عادات غذایی چند حاکم خشن قرن گذشته توجه کنید:

فرانسیسکو ماسیاس: اولین رییس جمهور گینه استوایی که یک سوم مردم کشورش که عمدتا از فرهیختگان بودند را اعدام یا تبعید کرد.

او چای شاه دانه یا تخم بنگ و ریشه گیاهان توهم زا را بسیار دوست داشت. شایعات زیادی پیرامون وی وجود داشت که جزو آدم خواران بود و در یخچال خانه اش جمجمه انسان نگهداری می کرد.

بابا دوک : حاکم پیشین هائیتی که پزشک و سیاستمدار بود و وعده داد به فقرای کشورش کمک کند اما سی هزار نفر را در زندان یا بر اثر شکنجه تا مرگ به قتل رساند.
یکی از تفریحات وی پس از صرف شام، مشاهده شکنجه برخی زندانیان بود.

کیم جونگ ایل: رهبر کره شمالی از 1994 تا 2011 میلادی، غذای مورد علاقه وی سوپ بال کوسه و سوپ گوشت سگ بود.

دیکتاتوری که آدمخوار بود! + عکسدیکتاتوری که آدمخوار بود! + عکس

آدولف هیتلر: فرمانروای آلمان در سال های 1933 تا 1945 میلادی و بنیانگذار نازیسم. هیتلر گیاه خوار بود چون اعتقاد داشت مصرف گوشت باعث نفخ و یبوست می شود.
هیتلر اواخر عمرش به خوردن پوره سیب زمینی و سوپ عادت کرده بود. همیشه 45 دقیقه قبل از خوردن هر غذا، پیشمرگ هایش آن را می خوردند تا مطمئن شود غذا سمی نیست.

ژوزف استالین : دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پس از مرگ لنین تا سال 1953 که بسیار قسی القلب بود. غذای مورد علاقه وی شیرینی سنتی گرجستان شامل خشکبار با کارامل همراه با عسل بود.

بنیتو موسولینی: فرمانروای ایتالیا در سال های 1922 تا 1943 که از بنیانگذاران فاشیسم بود. وی سالاد های ساده با سیر خرد شده را دوست داشت که جزو غذاهای کم کالری فرانسوی بود، ترجیح می داد غذا را در خانه با همسرش راشل و 5 فرزندش در وقت مشخصی صرف کند، همچنین ترجیح می داد تمام اعضای خانواده قبل از رسیدن وی دور میز غذا جمع شوند.

عیدی امین: سومین رییس جمهور دیکتاتور صفت اوگاندا در سال های 1971 تا 1979 که عادت داشت روزانه 40 پرتقال بخورد، همچنین وقتی در عربستان سعودی در تبعید بود به خوردن مرغ کنتاکی معتاد شده بود. وی همچنین هر نوع عادت غذایی انگلیسی را دوست داشت که مهمترین آن نوشیدن چای بعد از ظهر بود.

پل پوت: سرکرده دیو صفت جنبش خِمرهای سرخ کامبوج که حدود دو میلیون نفر از ملتش را با فعالیت های بسیار سخت یا گرسنگی تا حد مرگ به قتل رساند. غذای مورد علاقه وی، سوپ مار کبرا، میوه تازه و شراب چینی بود، وی در حالی غذاهای رنگین را می خورد که ملتش از فقر و گرسنگی رنج می برد.

نیکلای چائوشسکو، رییس جمهوری رومانی در زمان کمونیسم از سال 1965 تا سال 1989 که این دوره به سیاست سرکوب شهرت داشت.
غذای مورد علاقه وی لازانیای نباتی و سالاد ساده بود. عجیب ترین اخلاق غذایی وی آن بود که غذایی که در مناسبت های رسمی برایش سرو می شد روی زمین می انداخت و لگدکوب می کرد.

منبع:العالم
 

سیاستمداران خشن چه غذاهایی می‌خوردند؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

میهن دانلود

دلایل حملات شدید تروریست‌ها به حلب

دلایل حملات شدید تروریست‌ها به حلب

به گزارش جهان به نقل از تسنیم در دمشق، گروههای تروریستی به حملات خود به بیشتر محلات شهر حلب در شمال سوریه برای هفتمین روز متوالی ادامه می دهند. تروریستها به کودکان و دانشگاهها و مدارس رحم نمی کنند. تعداد شهدا تا این لحظه به بیش از 80 نفر رسیده است که در بین آنها 17 کودک و  یک نوزاد شیرخوار 27 روزه دیده می شود و این در حالی است که ساختمانها و املاک عمومی این شهر نیز در پی این حملات تخریب شده است.
 
از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که با توجه به افزایش خشونت ها، حلب در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
 
در پی حمله گروههای تروریستی به محله المیدان و مسجد الملا خان در میدان باب الفرج در مرکز حلب، دست کم 8 نماز گزار به شهادت رسیدند.
 
رضا الپاشا خبرنگار میدانی سوریه در حلب گفت که حملات خمپاره ای شدید تروریستها را می توان ناشی از حالتهای جنون آمیزی دانست که تروریستها به آن مبتلا شده اند. آنها محلات حلب را هدف قرار می دهند. حتی دانشگاه حلب نیز از حملات خمپاره ای در امان نماند و چهار خمپاره به کلاسهای درسی آن اصابت کرد و این در قوانین بین المللی، نقض شدید حقوق بشر به شمار می رود.
 
وی افزود که باندهای تروریستی تمام مناطق شهر حلب را بدون استثنا هدف قرار می دهند.
 
این خبرنگار میدانی سوری گفت که در پی حملات روز گذشته گروههای تروریستی به محلات مسکونی شهر حلب 17 نفر به شهادت رسیدند. تعداد کودکانی که در پی این حملات به شهادت رسیده اند از 17 نفر فراتر رفته است. صدها نفر نیز در پی این حملات زخمی شده اند و این آمار قابل روزهای آینده قابل افزایش است.
 
وی اظهار داشت: گروههای تروریستی بعد از شکست در حمله به حلب جدید و جبهه غربی این شهر و همچنین دفع حملات سابق آنها به سمت خان طومان در حومه جنوبی حلب به جنون مبتلا شده اند.
 
پاشا گفت که نیروی نظامی ارتش سوریه  چه از لحاظ تجهیزات و نیروها و مهمات آماده است. اما به نظر می رسد که ارتش سوریه منتظر نتایج مذاکرات ژنو است و همه خواستار فیصله دادن به اوضاع میدانی در حلب هستند.
 
یک منبع نظامی سوری گفت با توجه به اینکه گروههای مسلح خسارتهای سنگینی در دو نبرد اخیرشان متحمل شده اند و بیش از 500 نفر آنها در نبردهای “منیان” در حومه غربی این استان و “عین دقنة ” در حومه شمالی حلب کشته شده اند، زمان برای بازگشایی جبهه های حلب مناسب است.

دلایل حملات شدید تروریست‌ها به حلب

به گزارش جهان به نقل از تسنیم در دمشق، گروههای تروریستی به حملات خود به بیشتر محلات شهر حلب در شمال سوریه برای هفتمین روز متوالی ادامه می دهند. تروریستها به کودکان و دانشگاهها و مدارس رحم نمی کنند. تعداد شهدا تا این لحظه به بیش از 80 نفر رسیده است که در بین آنها 17 کودک و  یک نوزاد شیرخوار 27 روزه دیده می شود و این در حالی است که ساختمانها و املاک عمومی این شهر نیز در پی این حملات تخریب شده است.
 
از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که با توجه به افزایش خشونت ها، حلب در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
 
در پی حمله گروههای تروریستی به محله المیدان و مسجد الملا خان در میدان باب الفرج در مرکز حلب، دست کم 8 نماز گزار به شهادت رسیدند.
 
رضا الپاشا خبرنگار میدانی سوریه در حلب گفت که حملات خمپاره ای شدید تروریستها را می توان ناشی از حالتهای جنون آمیزی دانست که تروریستها به آن مبتلا شده اند. آنها محلات حلب را هدف قرار می دهند. حتی دانشگاه حلب نیز از حملات خمپاره ای در امان نماند و چهار خمپاره به کلاسهای درسی آن اصابت کرد و این در قوانین بین المللی، نقض شدید حقوق بشر به شمار می رود.
 
وی افزود که باندهای تروریستی تمام مناطق شهر حلب را بدون استثنا هدف قرار می دهند.
 
این خبرنگار میدانی سوری گفت که در پی حملات روز گذشته گروههای تروریستی به محلات مسکونی شهر حلب 17 نفر به شهادت رسیدند. تعداد کودکانی که در پی این حملات به شهادت رسیده اند از 17 نفر فراتر رفته است. صدها نفر نیز در پی این حملات زخمی شده اند و این آمار قابل روزهای آینده قابل افزایش است.
 
وی اظهار داشت: گروههای تروریستی بعد از شکست در حمله به حلب جدید و جبهه غربی این شهر و همچنین دفع حملات سابق آنها به سمت خان طومان در حومه جنوبی حلب به جنون مبتلا شده اند.
 
پاشا گفت که نیروی نظامی ارتش سوریه  چه از لحاظ تجهیزات و نیروها و مهمات آماده است. اما به نظر می رسد که ارتش سوریه منتظر نتایج مذاکرات ژنو است و همه خواستار فیصله دادن به اوضاع میدانی در حلب هستند.
 
یک منبع نظامی سوری گفت با توجه به اینکه گروههای مسلح خسارتهای سنگینی در دو نبرد اخیرشان متحمل شده اند و بیش از 500 نفر آنها در نبردهای “منیان” در حومه غربی این استان و “عین دقنة ” در حومه شمالی حلب کشته شده اند، زمان برای بازگشایی جبهه های حلب مناسب است.

دلایل حملات شدید تروریست‌ها به حلب

آپدیت نود 32

تلگرام

شرط مقام آلمانی برای سفر مرکل به ایران

شرط مقام آلمانی برای سفر مرکل به ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، «یورگن هادت» از مقام‌های دولت آلمان و  هماهنگ کننده امور مرتبط با کشورهای اقیانوس اطلس این کشور در سخنانی پیرامون سفر احتمالی صدراعظم آلمان به ایران و احتیاط برلین در روابط تجاری با ایران گفت: «سفر “آنگلا مرکل” صدر اعظم آلمان به ایران غیر معمول است مگر این‌که این کشور بر موشک‌هایش برچسب  “درود و تهنیت به  اسرائیل” را نصب نماید.»
 
به نوشته وبگاه خبری شبکه «دویچه وله آلمان» وی در ادامه گفت: «اگر رییس جمهور ایران از فرصت سفر به آلمان استفاده کرده و به طور رسمی حق موجودیت اسرائیل را تصدیق نماید، آنگاه این امر محقق می‌شود. کاملا روشن است که احتمال داد و ستد خوب وجود دارد اما روابط دوجانبه در میان مدت سفت و سخت باقی خواهند ماند.»
 
بر اساس این گزارش، قرار است «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان در دوشنبه در راس هیئتی متشکل از 150 نماینده تجاری وارد تهران شود.
 
سخنگوی گابریل در این باره گفت: «ما شرایط بالقوه برای روابط نزدیکتر با ایران به ویژه در حوزه مهندسی مکانیک یا انرژی تجدیدپذیر را مشاهده می‌کنیم.»
 

شرط مقام آلمانی برای سفر مرکل به ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، «یورگن هادت» از مقام‌های دولت آلمان و  هماهنگ کننده امور مرتبط با کشورهای اقیانوس اطلس این کشور در سخنانی پیرامون سفر احتمالی صدراعظم آلمان به ایران و احتیاط برلین در روابط تجاری با ایران گفت: «سفر “آنگلا مرکل” صدر اعظم آلمان به ایران غیر معمول است مگر این‌که این کشور بر موشک‌هایش برچسب  “درود و تهنیت به  اسرائیل” را نصب نماید.»
 
به نوشته وبگاه خبری شبکه «دویچه وله آلمان» وی در ادامه گفت: «اگر رییس جمهور ایران از فرصت سفر به آلمان استفاده کرده و به طور رسمی حق موجودیت اسرائیل را تصدیق نماید، آنگاه این امر محقق می‌شود. کاملا روشن است که احتمال داد و ستد خوب وجود دارد اما روابط دوجانبه در میان مدت سفت و سخت باقی خواهند ماند.»
 
بر اساس این گزارش، قرار است «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان در دوشنبه در راس هیئتی متشکل از 150 نماینده تجاری وارد تهران شود.
 
سخنگوی گابریل در این باره گفت: «ما شرایط بالقوه برای روابط نزدیکتر با ایران به ویژه در حوزه مهندسی مکانیک یا انرژی تجدیدپذیر را مشاهده می‌کنیم.»
 

شرط مقام آلمانی برای سفر مرکل به ایران

آپدیت آنلاین نود 32

دانلود سرا

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سعید مهدوی در نشست خبری بررسی مشکلات جامعه آزمایشگاهی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مکلف است بسته‌های خدمات سلامت را تعریف کند و بیمه‌ها هم موظف‌اند بر این اساس بیماری‌ها را پوشش دهند.
 
وی افزود: وزارت بهداشت بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را اولویت‌بندی می‌کند و انتظار دارد بیمه‌ها بر این اساس خدمات را پوشش دهند اما اکنون متاسفانه بیمه‌ها این کار را نمی‌کنند و برگه چک‌های سفید امضای بیمه در دست پزشکان به راحتی رد و بدل می‌شود.
 
مهدوی گفت: بیماری‌هایی در دفترچه‌های بیمه نوشته می‌شود که اصلا اولویت وزارت بهداشت نیست. در نتیجه هزینه اینگونه خدمات بالا می‌رود، سبد پوششی بیمه گسترده می‌شود و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.
 
عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، گفت: در دفترچه‌های بیمه پزشکان هرچه که بخواهند می‌نویسند از ام آر آی گرفته تا سی تی اسکن‌های بی‌مورد و در بخش دولتی بر این خدمات القایی نظارتی نمی‌کنند.
 
وی گفت: طرح تحول سلامت به فکر جیب مردم است اما قبل از آن نظام ارجاع و پزشک خانواده باید اجرا می‌شد به همین دلیل می‌بینیم که مردم به متخصص مراجعه می‌کنند و ۵ برابر ویزیت پزشک عمومی را می‌دهند. درنتیجه بیمه‌ها نمی‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.
 
مهدوی در پایان گفت: ۱.۲۵ درصد منابع حوزه سلامت مربوط به آزمایشگاه بود که ۷۰ درصد تشخیص‌های درمانی را می‌دهد بنابراین انتظار داریم تعرفه این گروه از جامعه پزشکی واقعی دیده شود.

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سعید مهدوی در نشست خبری بررسی مشکلات جامعه آزمایشگاهی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مکلف است بسته‌های خدمات سلامت را تعریف کند و بیمه‌ها هم موظف‌اند بر این اساس بیماری‌ها را پوشش دهند.
 
وی افزود: وزارت بهداشت بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را اولویت‌بندی می‌کند و انتظار دارد بیمه‌ها بر این اساس خدمات را پوشش دهند اما اکنون متاسفانه بیمه‌ها این کار را نمی‌کنند و برگه چک‌های سفید امضای بیمه در دست پزشکان به راحتی رد و بدل می‌شود.
 
مهدوی گفت: بیماری‌هایی در دفترچه‌های بیمه نوشته می‌شود که اصلا اولویت وزارت بهداشت نیست. در نتیجه هزینه اینگونه خدمات بالا می‌رود، سبد پوششی بیمه گسترده می‌شود و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.
 
عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، گفت: در دفترچه‌های بیمه پزشکان هرچه که بخواهند می‌نویسند از ام آر آی گرفته تا سی تی اسکن‌های بی‌مورد و در بخش دولتی بر این خدمات القایی نظارتی نمی‌کنند.
 
وی گفت: طرح تحول سلامت به فکر جیب مردم است اما قبل از آن نظام ارجاع و پزشک خانواده باید اجرا می‌شد به همین دلیل می‌بینیم که مردم به متخصص مراجعه می‌کنند و ۵ برابر ویزیت پزشک عمومی را می‌دهند. درنتیجه بیمه‌ها نمی‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.
 
مهدوی در پایان گفت: ۱.۲۵ درصد منابع حوزه سلامت مربوط به آزمایشگاه بود که ۷۰ درصد تشخیص‌های درمانی را می‌دهد بنابراین انتظار داریم تعرفه این گروه از جامعه پزشکی واقعی دیده شود.

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

عکس

لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و اسلواک

لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و اسلواک

به گزارش جهان به نقل از مهر، این لایحه با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، تدوین شده است.
 
براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود.

لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و اسلواک

به گزارش جهان به نقل از مهر، این لایحه با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، تدوین شده است.
 
براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود.

لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و اسلواک

لایسنس نود 32 ورژن 6

دانلود فیلم جدید

فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود

فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید حمید کلانتری ظهر امروز در همایش گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و تجلیل از کارگران نمونه خراسان جنوبی، اظهار داشت: کارگران با توجه به تلاش و سازندگی فضای کشور می‌توانند به رفاه کامل برسند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود چرا که مبارزه توأمان با رکود و تورم امکان‌پذیر نیست.
 
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت یازدهم تاکنون 35 درصد کاهش نرخ تورم را داشته‌ایم، افزود: فشار ناشی از تحریم‌ها آثار بسیار بدی را بر تولید داخلی داشته است.
 
کلانتری با بیان اینکه فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود، تصریح کرد: در دوران گرایش‌ها و جناح‌های خاص باید پشتوانه نظام اسلامی بود.
 
وی با بیان اینکه باید فضای رشد پنج درصدی را ایجاد کنیم، ادامه داد: سرمایه اجتماعی اصلی‌ترین سرمایه برای رشد اقتصادی است.
 
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اتاق‌های فکر باید فعال شوند و برای رفع بیکاری تدبیر و برنامه‌ریزی شود، خاطرنشان کرد: بیشترین نرخ بیکاری در جامعه را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند.
 
کلانتری اظهار کرد: باید وحدت و انسجام ملی تقویت شود و نباید در کشور فضایی به وجود بیاید که سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری دچار تردید باشد بلکه باید فضای کشور تولید و کار باشد.
 
وی با بیان اینکه برای تداوم تولید داخلی نیاز به توسعه بازار است و خراسان جنوبی باید 40 درصد نیاز افغانستان را تامین کند، افزود: باید به ظرفیت توسعه صادرات مرزی و امکانات کویرنوردی و جاذبه‌های تاریخی این منطقه توجه شود تا ظرفیت اشتغال استان افزایش یابد.

فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید حمید کلانتری ظهر امروز در همایش گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و تجلیل از کارگران نمونه خراسان جنوبی، اظهار داشت: کارگران با توجه به تلاش و سازندگی فضای کشور می‌توانند به رفاه کامل برسند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود چرا که مبارزه توأمان با رکود و تورم امکان‌پذیر نیست.
 
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت یازدهم تاکنون 35 درصد کاهش نرخ تورم را داشته‌ایم، افزود: فشار ناشی از تحریم‌ها آثار بسیار بدی را بر تولید داخلی داشته است.
 
کلانتری با بیان اینکه فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود، تصریح کرد: در دوران گرایش‌ها و جناح‌های خاص باید پشتوانه نظام اسلامی بود.
 
وی با بیان اینکه باید فضای رشد پنج درصدی را ایجاد کنیم، ادامه داد: سرمایه اجتماعی اصلی‌ترین سرمایه برای رشد اقتصادی است.
 
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اتاق‌های فکر باید فعال شوند و برای رفع بیکاری تدبیر و برنامه‌ریزی شود، خاطرنشان کرد: بیشترین نرخ بیکاری در جامعه را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند.
 
کلانتری اظهار کرد: باید وحدت و انسجام ملی تقویت شود و نباید در کشور فضایی به وجود بیاید که سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری دچار تردید باشد بلکه باید فضای کشور تولید و کار باشد.
 
وی با بیان اینکه برای تداوم تولید داخلی نیاز به توسعه بازار است و خراسان جنوبی باید 40 درصد نیاز افغانستان را تامین کند، افزود: باید به ظرفیت توسعه صادرات مرزی و امکانات کویرنوردی و جاذبه‌های تاریخی این منطقه توجه شود تا ظرفیت اشتغال استان افزایش یابد.

فضای جامعه باید فضای تولید و کار شود

لایسنس نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

به عقیده کارشناسان رسانه ای حامی دولت، عملکرد خبرگزاری ایرنا در دولت پیشین بسیار جانبدارانه و به نفع دولت بوده و به یکی از مهمترین ابزارها برای نقد مخالفین و سرپوش گذاشتن بر ضعفهای دولت تبدیل گردیده بود، اما در دولت یازدهم دستاوردهای درخشان دولت در عرصه بین المللی و داخلی، با عملکرد ضعیف این خبرگزاری کمرنگ جلوه داده شده است.

شنیده‌ها حاکی است که بابک دربیکی رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار است جایگزین محمد خدادی مدیر عامل فعلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شود. دربیکی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.

این تغییر و تحول می‌تواند علاوه بر نارضایتی مسئولان دولت از عملکرد خبرگزاری ایرنا، تلاشی برای آغاز رویکرد جدید دولت در موضوع رسانه‌ای همزمان با در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری باشد.

این در حالیست که مدیریت فعلی ایرنا در مصاحبه با صدای صنعت از وجود تغییرات در این خبرگزاری اظهار بی اطلاعی کرده و اخبار انتشار یافته در این خصوص را بی اساس و شایعه خواند.

منبع: صدای صنعت

رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

به عقیده کارشناسان رسانه ای حامی دولت، عملکرد خبرگزاری ایرنا در دولت پیشین بسیار جانبدارانه و به نفع دولت بوده و به یکی از مهمترین ابزارها برای نقد مخالفین و سرپوش گذاشتن بر ضعفهای دولت تبدیل گردیده بود، اما در دولت یازدهم دستاوردهای درخشان دولت در عرصه بین المللی و داخلی، با عملکرد ضعیف این خبرگزاری کمرنگ جلوه داده شده است.

شنیده‌ها حاکی است که بابک دربیکی رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار است جایگزین محمد خدادی مدیر عامل فعلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شود. دربیکی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.

این تغییر و تحول می‌تواند علاوه بر نارضایتی مسئولان دولت از عملکرد خبرگزاری ایرنا، تلاشی برای آغاز رویکرد جدید دولت در موضوع رسانه‌ای همزمان با در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری باشد.

این در حالیست که مدیریت فعلی ایرنا در مصاحبه با صدای صنعت از وجود تغییرات در این خبرگزاری اظهار بی اطلاعی کرده و اخبار انتشار یافته در این خصوص را بی اساس و شایعه خواند.

منبع: صدای صنعت