خبر خوب برای ژرمن‌ها؛ شواین اشتایگر به یورو می‌رسد

خبر خوب برای ژرمن‌ها؛ شواین اشتایگر به یورو می‌رسد

آی اسپورت – طبق معایناتی که اخیرا روی زانوی باستین شواین اشتایگر در مونیخ انجام شد رباط داخلی پای او به طور کامل خوب شده است. کاپیتان مانشافت هفته گذشته یک برنامه تمرینی و فیزیوتراپی در مایورکا را با موفقیت پشت سر گذاشت. در پایان هفته او می تواند در تمرینات تیمی همراه با سایر ملی پوشان شرکت کند و مشکلی برای همراهی مانشافت در یورو ۲۰۱۶ ندارد.

خبر خوب برای ژرمن‌ها؛ شواین اشتایگر به یورو می‌رسد

(image)

آی اسپورت – طبق معایناتی که اخیرا روی زانوی باستین شواین اشتایگر در مونیخ انجام شد رباط داخلی پای او به طور کامل خوب شده است. کاپیتان مانشافت هفته گذشته یک برنامه تمرینی و فیزیوتراپی در مایورکا را با موفقیت پشت سر گذاشت. در پایان هفته او می تواند در تمرینات تیمی همراه با سایر ملی پوشان شرکت کند و مشکلی برای همراهی مانشافت در یورو ۲۰۱۶ ندارد.