آمایش سرزمین در برنامه‌توسعه‌جایگاهی‌ ندارد

آمایش سرزمین در برنامه‌توسعه‌جایگاهی‌ ندارد

به گزارش جهان نیوز؛
علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به وضعیت آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه اظهارداشت: ارائه آمار دقیق مبنای برنامه ریزی در حوزه کشاورزی است که متاسفانه به سبب فقدان آمار دقیق با مشکلات متعددی در حوزه تولید و بازار محصولات کشاورزی روبرو هستیم.
 

وی افزود: براساس قانون تمامی وظایف مربوط به این حوزه باید به متولی بخش واگذار می شد که این امر تا کنون عملیاتی نشده از این رو در حوزه منابع طبیعی و بحث های حمایتی ،وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه هرکدام ساز خود را می زنند.

 

بزرگی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی نمی توان براساس ظرفیت های هر استان و منطقه برنامه ریزی در الگوی کشت، نظام بازار و.. داشت.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه در صورت نبود نظام یکپارچه، برنامه ریزی در تغییر الگوی کشت نخواهیم داشت، گفت: تا زمانی که سیستم و نظام یکپارچه ای در حوزه برنامه ریزی ها تعریف نشود، برنامه تغییر الگوی کشت و آمایش سرزمین به معنای واقعی اجرا نخواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه  آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه جایگاه مناسبی ندارد،تصریح کرد: سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید به عنوان سند بالا دستی مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در این نظام برنامه ریزی آن چنان که باید و شاید این امر مورد توجه قرار نگرفته است.

آمایش سرزمین در برنامه‌توسعه‌جایگاهی‌ ندارد

به گزارش جهان نیوز؛
علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به وضعیت آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه اظهارداشت: ارائه آمار دقیق مبنای برنامه ریزی در حوزه کشاورزی است که متاسفانه به سبب فقدان آمار دقیق با مشکلات متعددی در حوزه تولید و بازار محصولات کشاورزی روبرو هستیم.
 

وی افزود: براساس قانون تمامی وظایف مربوط به این حوزه باید به متولی بخش واگذار می شد که این امر تا کنون عملیاتی نشده از این رو در حوزه منابع طبیعی و بحث های حمایتی ،وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه هرکدام ساز خود را می زنند.

 

بزرگی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی نمی توان براساس ظرفیت های هر استان و منطقه برنامه ریزی در الگوی کشت، نظام بازار و.. داشت.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه در صورت نبود نظام یکپارچه، برنامه ریزی در تغییر الگوی کشت نخواهیم داشت، گفت: تا زمانی که سیستم و نظام یکپارچه ای در حوزه برنامه ریزی ها تعریف نشود، برنامه تغییر الگوی کشت و آمایش سرزمین به معنای واقعی اجرا نخواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه  آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه جایگاه مناسبی ندارد،تصریح کرد: سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید به عنوان سند بالا دستی مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در این نظام برنامه ریزی آن چنان که باید و شاید این امر مورد توجه قرار نگرفته است.

آمایش سرزمین در برنامه‌توسعه‌جایگاهی‌ ندارد