تدوین برنامه سوم ملی آمار

به گزارش جهان به نقل از مهر، نعمت الله نصیری در خصوص جایگاه شورا و هماهنگی فعالیت های آماری وزارت کار و سازمان های وابسته گفت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال آتی بخشی از نیازهای تمام دستگاه های اجرایی کشور را تامین می کند.
 
رئیس مرکز آمار وزارت کار اظهارداشت: همچنین تدوین برنامه سوم ملی آمار کشور (مقارن با برنامه ششم توسعه) در دستور کار است. در ادامه طرح، ایجاد نظام جامع ثبت آمار ایران مطرح شد و پس از آن اعضا در خصوص نحوه مشارکت و همکاری وزارت متبوع و سازمان های وابسته اظهار نظر کردند.
 
بررسی تشکیلات آماری و نحوه ارتقا و توسعه فعالیت ها و تقویت منابع انسانی متخصص نیز از جمله موارد طرح شده در این جلسه بود. چگونگی ارتقای آمارنامه ملی و استانی و سازگاری آمارهای ملی و استانی مندرج در آمارنامه ها نیز از جمله مباحث مورد بررسی در این جلسه بود که تصمیمات لازم در خصوص چگونگی استخراج و ارائه جداول مورد نیاز توسط سازمان های وابسته در دو سطح ملی و استانی اتخاذ شد.
 

سپهر نیوز

ساخت بنر