ترفند سازمان منافقین برای تخریب حزب اللهی ها

به گزارش جهان، حسین قاسمی در کانال تلگرامی خود نوشت:”یکی از اعضای سازمان منافقین به نام محمدرضاعزیزی درباره مباحثه های خیابانی ساختگی برای تخریب چهره حزب الله می گوید:

”خط ما درتبلیغات ریاست جمهوری رجوی،افشای ارتجاع درکارتوضیحی خیابانی بود.یکی ازافراد تیم به عنوان مخالف ویکی دیگربه عنوان موافق درخیابان به مباحثه می پرداختند و شکل کار را با عادی سازی خوبی آرایش می دادیم.
مردم کم کم جمع می شدند و طرف مخالف محکوم می شد و سپس طرف مخالف با فحاشی و توهین سعی می کرد مخالفین سازمان را افرادی بی سواد، هوچی و لمپن معرفی کند.”
کتاب سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تافرجام،جلددوم،صفحه۴۶۹”

عکس

کانون نماز