تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران ثمره قرارداد توتال

تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران ثمره قرارداد توتال

علی اکبر محمودی کارشناس ارشد مدیریت وفعال سیاسی در گفتگو با شبکه تحلیلی خبری صدای صنعت با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی مجلس با کار کارشناسی متعدد و همچنین در آرامش قرارداد توتال را تائید کرده است، اظهار داشت: قرارداد مابین توتال و شرکت ملی نفت مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد، آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می‌دانند.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه قرارداد با توتال فرانسه تنها یکی از دستاورد‌های عظیم برجام و انتخابات ۲۹ اردیبهشت بود که مردم در آن مسیر آینده دولت را مورد تایید قرار دادند، تصریح کرد: امضای قرارداد اخیر پیام مهمی دارد، از جمله اینکه اتحادیه اروپا در بحث تحریم‌ها و ایجاد مشکل برای توسعه مناسبات اقتصادی، با آمریکایی‌ها همراه و همگام نیست و اروپایی‌ها از سیاست مستقلی در برابر جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این قرارداد در چارچوب فرمت‌های مورد تأیید و تصویب مراجع ذیربط منعقد شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون انرژی جایگاه ویژه و استراتژیکی را در سطح قدرت نظام جهانی ایفا می‌کند از همین جهت پیوند انرژی و سیاست خارجی و نمود مفهومی دیپلماسی انرژی تلاشی برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بخش انرژی براساس اولویت‌های ملی برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شود.

علی‌اکبر محمودی افزود: رویکرد انرژی در سیاست خارجی، ضمن تاثیر بر رشد و توسعه اقتصاد ملی، قدرت سیاسی کشور در روابط بین المللی را نیزافزایش می‌دهد.

بنابراین برای ایران برقراری پیوند بین انرژی و سیاست خارجی رویکردی برای بهره گیری از قابلیت‌ها در روابط و تعاملات سازنده با نظام اقتصاد سیاسی جهانی و گامی مثبت در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه امضای قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نباید یک اتفاق قلمداد کرد،یادآور شد: این قرارداد می‌تواند نشانه‌ای از یک «فرآیند» باشد که می‌تواند اثرات عمیقی بر تحولات اقتصادی کشور داشته باشد.

با ورود توتال به بازار انرژی ایران باعث ترغیب و تشویق مشارکت سایر شرکت های بزرگ و انتقال تکنولوژی در ایران در قالب یک فرآیند دنبال خواهد شد. در نهایت باعث تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران در جهان و افزایش قدرت ایران در منطقه و توسعه و اشتغال را رقم خواهد زد.

تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران ثمره قرارداد توتال

علی اکبر محمودی کارشناس ارشد مدیریت وفعال سیاسی در گفتگو با شبکه تحلیلی خبری صدای صنعت با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی مجلس با کار کارشناسی متعدد و همچنین در آرامش قرارداد توتال را تائید کرده است، اظهار داشت: قرارداد مابین توتال و شرکت ملی نفت مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد، آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می‌دانند.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه قرارداد با توتال فرانسه تنها یکی از دستاورد‌های عظیم برجام و انتخابات ۲۹ اردیبهشت بود که مردم در آن مسیر آینده دولت را مورد تایید قرار دادند، تصریح کرد: امضای قرارداد اخیر پیام مهمی دارد، از جمله اینکه اتحادیه اروپا در بحث تحریم‌ها و ایجاد مشکل برای توسعه مناسبات اقتصادی، با آمریکایی‌ها همراه و همگام نیست و اروپایی‌ها از سیاست مستقلی در برابر جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این قرارداد در چارچوب فرمت‌های مورد تأیید و تصویب مراجع ذیربط منعقد شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون انرژی جایگاه ویژه و استراتژیکی را در سطح قدرت نظام جهانی ایفا می‌کند از همین جهت پیوند انرژی و سیاست خارجی و نمود مفهومی دیپلماسی انرژی تلاشی برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بخش انرژی براساس اولویت‌های ملی برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شود.

علی‌اکبر محمودی افزود: رویکرد انرژی در سیاست خارجی، ضمن تاثیر بر رشد و توسعه اقتصاد ملی، قدرت سیاسی کشور در روابط بین المللی را نیزافزایش می‌دهد.

بنابراین برای ایران برقراری پیوند بین انرژی و سیاست خارجی رویکردی برای بهره گیری از قابلیت‌ها در روابط و تعاملات سازنده با نظام اقتصاد سیاسی جهانی و گامی مثبت در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه امضای قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نباید یک اتفاق قلمداد کرد،یادآور شد: این قرارداد می‌تواند نشانه‌ای از یک «فرآیند» باشد که می‌تواند اثرات عمیقی بر تحولات اقتصادی کشور داشته باشد.

با ورود توتال به بازار انرژی ایران باعث ترغیب و تشویق مشارکت سایر شرکت های بزرگ و انتقال تکنولوژی در ایران در قالب یک فرآیند دنبال خواهد شد. در نهایت باعث تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران در جهان و افزایش قدرت ایران در منطقه و توسعه و اشتغال را رقم خواهد زد.

تقویت پیوندهای اقتصادی، دیپلماسی انرژی ایران ثمره قرارداد توتال