شانس اول مدیر عاملی پرسپولیس

شانس اول مدیر عاملی پرسپولیس

افق نیوز/ محمدرضا حاجی بینی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، جعفر کاشانی، حمید گرشاسبی و علی اکبر طاهری اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند. آنها در گام نخست باید اقدام به انتخاب مدیر عامل جدید کنند.

 

طبق آخرین اخباری که به دست مان رسید، شانس طاهری برای رسیدن به پست مدیرعاملی بیشتر از باقی گزینه هاست.

 

همچنین جعفر کاشانی در این خصوص به ما گفت: هنوز تکلیف مدیر عامل مشخص نیست اما همه از عملکرد طاهری به عنوان مسئول اول باشگاه رضایت کامل دارند.

جام

شانس اول مدیر عاملی پرسپولیس

افق نیوز/ محمدرضا حاجی بینی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، جعفر کاشانی، حمید گرشاسبی و علی اکبر طاهری اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند. آنها در گام نخست باید اقدام به انتخاب مدیر عامل جدید کنند.

 

طبق آخرین اخباری که به دست مان رسید، شانس طاهری برای رسیدن به پست مدیرعاملی بیشتر از باقی گزینه هاست.

 

همچنین جعفر کاشانی در این خصوص به ما گفت: هنوز تکلیف مدیر عامل مشخص نیست اما همه از عملکرد طاهری به عنوان مسئول اول باشگاه رضایت کامل دارند.

جام

شانس اول مدیر عاملی پرسپولیس