لک:در برخی دقایق بازیکنان احساسی شدند

لک:در برخی دقایق بازیکنان احساسی شدند

رضا لک در گفت وگوبا ، درباره پیروزی بر دبیری تبریز و صدرنشینی تیم خود اظهار داشت:بازی بسیار خوبی بود. هم از لحاظ کیفی و هم اینکه موقعیت های زیادی روی دروازه دو تیم خلق شد به خصوص موقعیت های ۶۰، ۷۰ درصدی که ما ایجاد کردیم. می دانستیم در مقابل دبیری کار سختی داریم و بچه ها در این بازی بسیار خوب آنچه را که خواسته بودیم انجام دادند.

وی افزود:دبیری تیم بزرگی است و به همین دلیل ما کار سختی داشتیم.در برخی دقایق بازی بچه ها رو به کار احساسی آوردند که نزدیک بود کار  دستمان بدهد اما خوشبختانه به موقع به بازی برگشتیم و توانستیم به نتیجه لازم  دست یافتیم.

لک:در برخی دقایق بازیکنان احساسی شدند

رضا لک در گفت وگوبا ، درباره پیروزی بر دبیری تبریز و صدرنشینی تیم خود اظهار داشت:بازی بسیار خوبی بود. هم از لحاظ کیفی و هم اینکه موقعیت های زیادی روی دروازه دو تیم خلق شد به خصوص موقعیت های ۶۰، ۷۰ درصدی که ما ایجاد کردیم. می دانستیم در مقابل دبیری کار سختی داریم و بچه ها در این بازی بسیار خوب آنچه را که خواسته بودیم انجام دادند.

وی افزود:دبیری تیم بزرگی است و به همین دلیل ما کار سختی داشتیم.در برخی دقایق بازی بچه ها رو به کار احساسی آوردند که نزدیک بود کار  دستمان بدهد اما خوشبختانه به موقع به بازی برگشتیم و توانستیم به نتیجه لازم  دست یافتیم.