مناطق جنوبی تهران در معرض آلودگی صوتی قرار دارند

به گزارش افق محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آلودگی صوتی در همه مناطق ۲۲ گانه تهران کم و بیش وجود دارد؛ اظهار داشت: مناطق جنوبی و حاشیه ای بیشتر در معرض آلودگی هوا و آلودگی صوتی هستند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کسی آماری در خصوص آلودگی صوتی ارائه نکرده است، افزود: اطلاعات شورا در این زمینه بسیار ضعیف است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بلندگوهای دستفروشان که مردم همیشه در این خصوص پیش ما شکایت دارند، باعث ایجاد آلودگی صوتی در شهر می شود در حالی که نباید چنین اتفاقی بیافتد.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سایت خبری زندگی

اس ام اس جدید