۶ + ۱ بازیکن از پرسپولیس می روند، ۵ + ۱ بازیکن می آیند + تصویر

۶ + ۱ بازیکن از پرسپولیس می روند، ۵ + ۱ بازیکن می آیند + تصویر

۶ + ۱ بازیکن از پرسپولیس می روند، ۵ + ۱ بازیکن می آیند + تصویر

(image)