میزان آلایندگی یک موتورسیکلت چقدر است؟

میزان آلایندگی یک موتورسیکلت چقدر است؟

 به گزارش جهان به نقل از مهر، پوریا محمدیان با استناد به گزارش پروژه ممیزی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی ناوگان حمل و نقل شهر تهران که نتایج آن اخیراً منتشر شده، گفت: بر اساس اطلاعات این گزارش، انتشار آلایندگی عمده خودروهای ناوگان، چه در تست عملکرد محیط واقعی و چه در تست محیط آزمایشگاهی، بالاتر از حد استاندارد یورو ۲ است.
 
وی افزود: بنا بر این گزارش، انتشار مونوکسید کربن تمامی موتورسیکلت ها، خارج از محدوده استاندارد یورو ۲ و یورو ۳ است، به نحوی که میزان انتشار کلی مونوکسید کربن موتورسیکلت ها ۱۵ گرم در هر کیلومتر پیمایش است و به عبارتی، یک موتورسیکلت با ۱۰۰ کیلومتر پیمایش در روز، یک و نیم کیلوگرم مونوکسید کربن تولید می کند و به این ترتیب، هر روز ۱۵۰۰ گرم از این آلاینده سمی را وارد ریه مردم تهران می نماید.
 
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانبا اشاره به این که این در حالی است که یک خودروی یورو ۳، تنها دو و نیم گرم در هر کیلومتر پیمایش و یک خودروی یورو ۴ نیز تنها یک گرم در هر کیلومتر پیمایش، مونوکسید کربن منتشر می کنند، اظهار کرد: به عبارتی، میزان انتشار کلی مونوکسید کربن موتورسیکلت، ۶ برابر یک خودروی یورو ۳ و ۱۵ برابر یک خودروی یورو ۴ است.
 
 محمدیان با بیان این که در این پروژه، علاوه بر تعیین ضرایب کلی میزان مصرف سوخت و انتشار آلایندگی موتورسیلکت ها، نسبت به بررسی مشابهی در خصوص خودروهای سواری بنزین سوز و گازسوز اعم از شخصی و تاکسی نیز اقدام شده، تصریح کرد: تعیین مدل ریاضی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها از دیگر نتایج پروژه مذکور است.
 
وی با اعلام این که در این پروژه، میزان مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری در دو حالت محیط واقعی و محیط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته اند، تأکید کرد: طراحی نرم افزار محاسبه مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری و موتورسیکلت ها، نتیجه بعدی پروژه مذکور محسوب می شود.
 
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان با تأکید بر این که پروژه ممیزی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی ناوگان حمل و نقل شهر تهران از سوی واحد بهینه سازی انرژی بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام شده،‌ خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه فوق، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشته اند.
 
گفتنی است مونوکسید کربن (Carbon monoxide) با فرمول شیمایی CO، گازی است که بر اثر سوختن ناقص کربن به وجود می آید. این گاز بسیار سمی است و چون رنگ و بوی خاصی ندارد، به آن قائل نامریی می گویند.

میزان آلایندگی یک موتورسیکلت چقدر است؟

 به گزارش جهان به نقل از مهر، پوریا محمدیان با استناد به گزارش پروژه ممیزی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی ناوگان حمل و نقل شهر تهران که نتایج آن اخیراً منتشر شده، گفت: بر اساس اطلاعات این گزارش، انتشار آلایندگی عمده خودروهای ناوگان، چه در تست عملکرد محیط واقعی و چه در تست محیط آزمایشگاهی، بالاتر از حد استاندارد یورو ۲ است.
 
وی افزود: بنا بر این گزارش، انتشار مونوکسید کربن تمامی موتورسیکلت ها، خارج از محدوده استاندارد یورو ۲ و یورو ۳ است، به نحوی که میزان انتشار کلی مونوکسید کربن موتورسیکلت ها ۱۵ گرم در هر کیلومتر پیمایش است و به عبارتی، یک موتورسیکلت با ۱۰۰ کیلومتر پیمایش در روز، یک و نیم کیلوگرم مونوکسید کربن تولید می کند و به این ترتیب، هر روز ۱۵۰۰ گرم از این آلاینده سمی را وارد ریه مردم تهران می نماید.
 
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانبا اشاره به این که این در حالی است که یک خودروی یورو ۳، تنها دو و نیم گرم در هر کیلومتر پیمایش و یک خودروی یورو ۴ نیز تنها یک گرم در هر کیلومتر پیمایش، مونوکسید کربن منتشر می کنند، اظهار کرد: به عبارتی، میزان انتشار کلی مونوکسید کربن موتورسیکلت، ۶ برابر یک خودروی یورو ۳ و ۱۵ برابر یک خودروی یورو ۴ است.
 
 محمدیان با بیان این که در این پروژه، علاوه بر تعیین ضرایب کلی میزان مصرف سوخت و انتشار آلایندگی موتورسیلکت ها، نسبت به بررسی مشابهی در خصوص خودروهای سواری بنزین سوز و گازسوز اعم از شخصی و تاکسی نیز اقدام شده، تصریح کرد: تعیین مدل ریاضی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها از دیگر نتایج پروژه مذکور است.
 
وی با اعلام این که در این پروژه، میزان مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری در دو حالت محیط واقعی و محیط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته اند، تأکید کرد: طراحی نرم افزار محاسبه مصرف سوخت و انتشار آلایندگی خودروهای سواری و موتورسیکلت ها، نتیجه بعدی پروژه مذکور محسوب می شود.
 
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان با تأکید بر این که پروژه ممیزی مصرف سوخت و انتشار آلایندگی ناوگان حمل و نقل شهر تهران از سوی واحد بهینه سازی انرژی بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام شده،‌ خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه فوق، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشته اند.
 
گفتنی است مونوکسید کربن (Carbon monoxide) با فرمول شیمایی CO، گازی است که بر اثر سوختن ناقص کربن به وجود می آید. این گاز بسیار سمی است و چون رنگ و بوی خاصی ندارد، به آن قائل نامریی می گویند.

میزان آلایندگی یک موتورسیکلت چقدر است؟

آپدیت نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز