از شوق آمدن به پرسپولیس نیم ساعت بیشتر نخوابیدم+تصویر

از شوق آمدن به پرسپولیس نیم ساعت بیشتر نخوابیدم+تصویر

بانک ورزش – طارمی گفته هیچکس از پرسپولیس به او زنگ نزده، آرام طبع هم از شوق آمدن به پرسپولیس نیم ساعت بیشتر نخوابیده است.

 

از شوق آمدن به پرسپولیس نیم ساعت بیشتر نخوابیدم+تصویر

بانک ورزش – طارمی گفته هیچکس از پرسپولیس به او زنگ نزده، آرام طبع هم از شوق آمدن به پرسپولیس نیم ساعت بیشتر نخوابیده است.

 

(image)