پیشنهاد اسپانیایی و تشریح آخرین وضعیت ستاره “پرسپولیس”

پیشنهاد اسپانیایی و تشریح آخرین وضعیت ستاره “پرسپولیس”

عبدالصمد ابراهیمی درباره وضعیت پیشنهادات خارجی مهدی طارمی عنوان کرد:پیشنهاد اسپانیایی برای طارمی تقریبا منتفی شد چون این باشگاه خواستار قرارداد چهار ساله بود.علاوه بر این سطح تیم هم آنقدر بالا نبود که مهدی قرارداد بلند مدت ببندد.

 

وی درباره وضعیت آینده طارمی گفت:در حال حاضر جدی ترین پیشنهادات در دست بررسی از ایتالیا، انگلیس ، روسیه و ترکیه است که یکی از دوستان که ایجنت بین المللی هستند در حال مذاکره هستند.

پیشنهاد اسپانیایی و تشریح آخرین وضعیت ستاره “پرسپولیس”

عبدالصمد ابراهیمی درباره وضعیت پیشنهادات خارجی مهدی طارمی عنوان کرد:پیشنهاد اسپانیایی برای طارمی تقریبا منتفی شد چون این باشگاه خواستار قرارداد چهار ساله بود.علاوه بر این سطح تیم هم آنقدر بالا نبود که مهدی قرارداد بلند مدت ببندد.

 

وی درباره وضعیت آینده طارمی گفت:در حال حاضر جدی ترین پیشنهادات در دست بررسی از ایتالیا، انگلیس ، روسیه و ترکیه است که یکی از دوستان که ایجنت بین المللی هستند در حال مذاکره هستند.