تشویق شدید بازیکن تستی سایپا توسط هواداران پرسپولیس

تشویق شدید بازیکن تستی سایپا توسط هواداران پرسپولیس

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بازیکن کامرونی تیم فوتبال سایپا را که برای تست در تمرینات این تیم حاضر شده را با گادوین منشا اشتباه گرفتند و او را به شدت مورد تشویق قرار دادند تا به زودی پرسپولیسی شود.

حتی تعدادی از آنها با این بازیکن عکس سلفی انداختند و معتقد بودند که دیگر پیوستن منشا به پرسپولیس با حضور این بازیکن در ورزشگاه قطعی شده است.

شباهت بازیکن تستی سایپا به گادوین منشا

جام

تشویق شدید بازیکن تستی سایپا توسط هواداران پرسپولیس

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بازیکن کامرونی تیم فوتبال سایپا را که برای تست در تمرینات این تیم حاضر شده را با گادوین منشا اشتباه گرفتند و او را به شدت مورد تشویق قرار دادند تا به زودی پرسپولیسی شود.

حتی تعدادی از آنها با این بازیکن عکس سلفی انداختند و معتقد بودند که دیگر پیوستن منشا به پرسپولیس با حضور این بازیکن در ورزشگاه قطعی شده است.

شباهت بازیکن تستی سایپا به گادوین منشا

جام