خبر خوش فانی درباره کودکان بی‌سواد

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی اصغر فانی در کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر که امروز برگزار شد، گفت: باید همه فراگیران تعلیم و تربیت تحت پوشش تحصیلی قرار گیرند.

وی افزود: بسط عدالت و برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با توجه به ویژگی دختران و پسران، تنوع بخشی به محیط یادگیری و فرآیند تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، ایجاد متناسب سازی فضا، تربیت دانش آموزان با ویژگی ها و نیازهای آنان با اقتضاعات شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی، تنوع بخشی به خدمات آموزشی از جمله تاکیدات سند تحول بنیادین است که به آن توجه داریم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با رویکرد تعالی بخش و ۵ ذیل آن از جمله مواردی است که با استانداردهای بین المللی هماهنگی دارد.

فانی ادامه داد: شاخص های آموزش و پرورش کشور که در مجامع بین المللی ارائه شد و مورد تشویق قرار گرفت، نشان می دهد نظام تعلیم و تربیت در بسیاری از شاخص ها روند قابل قبولی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد نوآموزان در سامانه سناد ثبت نام کرده اند، گفت: گذراندن دوره پیش دبستانی اجباری نیست. اما به لحاظ وسیع بودن این دوره، تمامی کودکان حتی در محروم ترین مناطق کشور شناسایی و تحت پوشش رایگان قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ هزار کودک در مناطق محروم و دوزبانه شناسایی شده اند و دوره پیش دبستانی را به صورت رایگان طی کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ۳۶ هزار کودک تارک و بازمانده از تحصیل شناسایی و به مدارس بازگردانده شده اند.

اخبار دنیای تکنولوژی

میهن دانلود