دلنوشته پرستوگلستانی برای شهید مفقودالاثر+ عکس

دلنوشته پرستوگلستانی برای شهید مفقودالاثر+ عکس

به گزارش جهان نیوز، پرستو گلستانی در دلنوشته خود خطاب به شهید حسن جنگجو، شهید مفقوالاثری که بعد از 34 سال شناسایی شد، نوشت:

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

دلنوشته پرستوگلستانی برای شهید مفقودالاثر+ عکس

به گزارش جهان نیوز، پرستو گلستانی در دلنوشته خود خطاب به شهید حسن جنگجو، شهید مفقوالاثری که بعد از 34 سال شناسایی شد، نوشت:

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

دلنوشته پرستوگلستانی برای شهید مفقودالاثر+ عکس