بمب پرسپولیسی ها ۵۰۰ میلیون ارزان تر از بمب استقلالی ها

بمب پرسپولیسی ها ۵۰۰ میلیون ارزان تر از بمب استقلالی ها

پرسر‌و صداترین خرید پرسپولیس وحید امیری بود و جنجالی‌ترین خرید استقلال هم کاوه رضایی.

عده‌ای می‌گویند کاوه برای آبی‌ها ۱٫۶ ‌میلیارد تومان آب خورده است و حتی بختیار رحمانی هم قراردادی حدود ۱٫۴ میلیارد تومانی با استقلال بسته است. یعنی چیزی حدود ۳ میلیارد تومان برای ۲ بازیکن!

پرسپولیسی‌ها مدعی هستند قیمت جذب امیری با قراردادی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان صورت گرفته که ‌۵۰۰ میلیون تومان کمتر از قرارداد رضایی است.

بمب پرسپولیسی ها ۵۰۰ میلیون ارزان تر از بمب استقلالی ها

پرسر‌و صداترین خرید پرسپولیس وحید امیری بود و جنجالی‌ترین خرید استقلال هم کاوه رضایی.

عده‌ای می‌گویند کاوه برای آبی‌ها ۱٫۶ ‌میلیارد تومان آب خورده است و حتی بختیار رحمانی هم قراردادی حدود ۱٫۴ میلیارد تومانی با استقلال بسته است. یعنی چیزی حدود ۳ میلیارد تومان برای ۲ بازیکن!

پرسپولیسی‌ها مدعی هستند قیمت جذب امیری با قراردادی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان صورت گرفته که ‌۵۰۰ میلیون تومان کمتر از قرارداد رضایی است.