معدوم سازی ۵۷۰ تن مواد غذایی فاسد

معدوم سازی ۵۷۰ تن مواد غذایی فاسد

به گزارش جهان به نقل از مهر، مهندس سید رضا غلامی، اهم فعالیت های برنامه سلامت نوروزی بازرسان بهداشت محیط سراسر کشور از اول برنامه (اول اسفند) تا ۱۳ فرودین را تشریح کرد و گفت: تعداد مراکز و اماکن عمومی مورد بازرسی ۴۹۱ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است که ۸ هزار و ۴۵۶ مرکز و اماکن عمومی متخلف به مراجع قضائی معرفی شده اند.
 
وی، تعداد مراکز و اماکن عمومی متخلف تعطیل موقت شده طبق قانون اصلاح ماده ۱۳ و آیین نامه اجرایی مربوطه  را ۱۳۲۰ مورد عنوان کرد و افزود: تعداد کارت بهداشت صادر شده  ۱۰۷ هزار و ۹۴۶ مورد بوده است و  همچنین تعداد کلرسنجی انجام شده ۲۸۷ هزار و  ۸۱۶  مورد است.
 
رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت، مقدار مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی معدوم شده را بیش از ۵۷۰ تن اعلام کرد و افزود: تعداد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی  ۲۹ هزار و ۸۵۴ مورد و تعداد نمونه برداری میکروبی از مواد غذایی سنتی ۱۳ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.

معدوم سازی ۵۷۰ تن مواد غذایی فاسد

به گزارش جهان به نقل از مهر، مهندس سید رضا غلامی، اهم فعالیت های برنامه سلامت نوروزی بازرسان بهداشت محیط سراسر کشور از اول برنامه (اول اسفند) تا ۱۳ فرودین را تشریح کرد و گفت: تعداد مراکز و اماکن عمومی مورد بازرسی ۴۹۱ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است که ۸ هزار و ۴۵۶ مرکز و اماکن عمومی متخلف به مراجع قضائی معرفی شده اند.
 
وی، تعداد مراکز و اماکن عمومی متخلف تعطیل موقت شده طبق قانون اصلاح ماده ۱۳ و آیین نامه اجرایی مربوطه  را ۱۳۲۰ مورد عنوان کرد و افزود: تعداد کارت بهداشت صادر شده  ۱۰۷ هزار و ۹۴۶ مورد بوده است و  همچنین تعداد کلرسنجی انجام شده ۲۸۷ هزار و  ۸۱۶  مورد است.
 
رئیس ستاد سلامت نوروزی وزارت بهداشت، مقدار مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی معدوم شده را بیش از ۵۷۰ تن اعلام کرد و افزود: تعداد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی  ۲۹ هزار و ۸۵۴ مورد و تعداد نمونه برداری میکروبی از مواد غذایی سنتی ۱۳ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.

معدوم سازی ۵۷۰ تن مواد غذایی فاسد

خرید بک لینک