شبکه ملی تکمیل شد/ واگذاری امور اجرایی به شرکت زیرساخت

شبکه ملی تکمیل شد/ واگذاری امور اجرایی به شرکت زیرساخت

نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری با بیان اینکه طراحی شبکه ملی اطلاعات به عنوان وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران کامل شده است اظهار داشت: پیاده سازی بخش اعظمی از این طرح ملی، محقق شده است. براین اساس موضوع اجرای این شبکه به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شده است که گزارش این شرکت نیز نشان می دهد که پیکربندی این شبکه، آماده شده و با همکاری اپراتورهای ارتباطی از جمله اپراتورهای ثابت (FCP ) و اپراتورهای موبایل امیدواریم در هفته دولت این شبکه راه اندازی رسمی شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه مسئولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات برعهده سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته بود، ادامه داد: اجرای این پروژه با شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها است و هماهنگی از سوی سازمان فناوری اطلاعات اعمال می شود.

وی با بیان اینکه موفقیتهای حاصل از این کار ملی را وزیر ارتباطات در هفته دولت اعلام خواهد کرد، افزود: سازمان فناوری اطلاعات در راستای گسترش کیفی و کمی خدمات تولید شده در حوزه محتوا وارد شده است تا پایه گذاری صحیح صنعت فناوری اطلاعات در کشور شکل گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ماموریتهای این سازمان در راستای طراحی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: پرتال دولت الکترونیک برای ارائه سرویس های الکترونیکی دستگاههای دولتی، شکل گرفته است و افق پیش رو نیز مدیریت دولت الکترونیک است که مراکز داده می توانند بازوی اجرایی این طرح باشند.

شبکه ملی تکمیل شد/ واگذاری امور اجرایی به شرکت زیرساخت

نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری با بیان اینکه طراحی شبکه ملی اطلاعات به عنوان وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران کامل شده است اظهار داشت: پیاده سازی بخش اعظمی از این طرح ملی، محقق شده است. براین اساس موضوع اجرای این شبکه به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شده است که گزارش این شرکت نیز نشان می دهد که پیکربندی این شبکه، آماده شده و با همکاری اپراتورهای ارتباطی از جمله اپراتورهای ثابت (FCP ) و اپراتورهای موبایل امیدواریم در هفته دولت این شبکه راه اندازی رسمی شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه مسئولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات برعهده سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته بود، ادامه داد: اجرای این پروژه با شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها است و هماهنگی از سوی سازمان فناوری اطلاعات اعمال می شود.

وی با بیان اینکه موفقیتهای حاصل از این کار ملی را وزیر ارتباطات در هفته دولت اعلام خواهد کرد، افزود: سازمان فناوری اطلاعات در راستای گسترش کیفی و کمی خدمات تولید شده در حوزه محتوا وارد شده است تا پایه گذاری صحیح صنعت فناوری اطلاعات در کشور شکل گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ماموریتهای این سازمان در راستای طراحی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: پرتال دولت الکترونیک برای ارائه سرویس های الکترونیکی دستگاههای دولتی، شکل گرفته است و افق پیش رو نیز مدیریت دولت الکترونیک است که مراکز داده می توانند بازوی اجرایی این طرح باشند.